FAQ články

Chcela by som sa opýtať, či je možné zaplatiť do fondu opráv bytového domu aj formou dobrovoľného sponzorského príspevku jednotlivých vlastníkov bytov, v prípade napr., že je na účte málo finančných prostriedkov a je potrebné zabezpečenie súrnej opravy. Alebo ako je to možné vyriešiť inak. Zákon umožňuje/zakazuje dobrovoľné príspevky do fondu opráv?

20.8.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § [...]

2023-09-08T10:47:04+02:0020. augusta 2023|

Rad by som sa informoval ohľadne odmeny pre predsedu SVB. Táto odmena bola stanovená a bola mi vyplácaná na základe dohody o vykonaní prace. Som predsedom SVB od začiatku roka 2023. No kvôli nezhodám a nie príjemnému začiatku v tejto funkcii som sa dňa 15.2.2023 vzdal tejto funkcie na schôdzi spoločenstva vlastníkov bytov. Tu som okrem iného upozornil aj na to, že vyplácanie odmeny na základe dohody a teda uzatváranie dohody s predsedom nie je správne. Účtovník k tomuto dátumu so mnou dohodu ukončil. Po schôdzi sa určil zastupujúci za predsedu, no voľba nového ešte neprebehla a ani to tak nevyzerá. Teda do dnešného dňa stále figurujem ako predseda. Moja otázka teda znie, či mam stále nárok na odmenu lebo ta mi už od 15.2.2023 vyplatená nebola a ako môžem na SVB “naliehať”, aby sa zvolala schôdza a zvolil sa nový predseda.

24.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V registri SVB [...]

2023-09-08T10:41:13+02:0024. júla 2023|

V zmysle § 9 ods. 5 písm. d) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú spoločenstvo a správca povinní umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu. V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov : „ Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.“ Z vyššie uvedené vyplýva, že máte právo na informácie týkajúce sa financií spoločenstva. Na Vašom mieste by som požiadala predsedníčku k nahliadnutiu o týchto dokladov (požiadať písomne, aby ste mali doklad) a nie žiadala o ich zaslanie, aj keď je možné, že nebude ani toto reagovať. Ak ste nemali 3 roky zvolanú schôdzu vlastníkov, ide o porušenie povinnosti v zmysle zákona. Ak máte funkčnú radu ako kontrolný orgán spoločenstva, na tento problém najprv skúste upozorniť ju. V opačnom prípade skúste podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aj keď nezaručujem, že sa budú problémom zaujímať, keďže pri správe bytového domu prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov ide o správu vlastného majetku, kde kontrolným orgánom je rada.

23.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § [...]

2023-09-08T10:35:46+02:0023. júla 2023|

Som vlastníčkou bytu, bytového domu, kde je 18 bytov v osobnom vlastníctve. Ja, vlastním 4izb. elektrinu, plyn, vodu, popolnice si platíme každý sám, okrem toho 50 eur do spoločenstva fond opráv. Menšie byty, platia samozrejme menej, žiadala som predsedu spoločenstva, aby mi poslala, výpis z bankového účtu spoločenstva. Poslala mi tabuľky excelove, čo nie je dôveryhodne. Znova som ju žiadala o bankové výpisy, je to pomaly 2 roky a nedala mi nič, ani nie je ochotná, schôdzu sme nemali skoro 3 roky. Mám veľké podozrenie z kradnutia našich peňazí ako mam postupovať?

11.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § [...]

2023-09-08T10:34:13+02:0011. júla 2023|

Je možné, aby sa na schôdzi vlastníkov bytov schválilo uznesenie kde: Zmena spôsobu rozúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov a NP. Navrhlo sa, že parameter zúčtovania ktorým je aktuálne počet bývajúcich osôb sa rozšíri o psov, ktoré sú chovane v domácnosti. Dôvodom na navrhovanú zmenu je že so spojitosti s vlastníctvom psa je spojená vyššia periodicita pohybu vlastníka v priestoroch domu a vyššie znečistenie spoločných priestorov. Musím podotknúť že táto “vyššia” periodicita pohybu nebola nijako dokázaná dátami. A majitelia psov v týchto priestoroch nikdy neboli upozornení na znečistenie spoločných priestorov (ľudia rovnako prinášajú hlinu a mokré topánky do spoločných priestoroch) + naša komunita psíčkarov v budove si dava pozor a je si vedomá že si ma po svojich psoch upratať ak majú “nehodu”. V bytovom dome je spolu 24 bytov na schôdzi vlastníkov bolo prítomných 15 platných hlasov čo predstavuje 63%. Majitelia so psami sa chcú voči tomuto uzneseniu odvolať lebo je diskriminačné a nie je podložené žiadnymi faktami. A ak sa chceme odvolať, ako by sme mali pokračovať? A aké by boli iné legálne kroky, ktoré by sme mohli podstúpiť?

29.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Podľa môjho [...]

2023-09-06T13:39:30+02:0029. júna 2023|

Zistil som, že správcovská spoločnosť prerozdeľuje náklady na zástupcu vlastníkov podľa počtu bytov v bytovom dome a nie podľa počtu vlastníkov. V súvislosti s odmeňovaním zástupcu vlastníkov by som sa Vás chcel opýtať, či je niekde napísané, že sa zástupca vlastníkov musí odmeňovať sumou, ktorá sa rozpočíta na počet bytov v bytovom dome za kalendárny mesiac jeho funkcie. Ja som sa snažil nájsť, či to je niekde takto napísané, ale nikde som to zatiaľ nenašiel. Pozeral som zmluvu o správe so správcovskou spoločnosťou a aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, nikde som nenašiel nič o odmeňovaní zástupcu vlastníkov. Chcel by som sa preto dozvedieť podľa čoho ako vlastník bytu musím v zálohovom predpise od správcovskej spoločnosti platiť viac za zástupcu vlastníkov ako napríklad v porovnaní s bytom, kde sú dvaja alebo viac vlastníkov. Zástupca vlastníkov už podľa pomenovania funkcie zastupuje vlastníkov, to sa však nezhoduje s počtom bytov v bytovom dome. Funkcia zástupcu vlastníkov sa pri bytoch, kde je viac vlastníkov nedá robiť, že bude informovať, prijímať požiadavky alebo riešiť písomne hlasovanie len s jedným z viac vlastníkov na daný byt. Preto z môjho pohľadu by sa poplatok za zástupcu vlastníkov mal v bytovom dome deliť počtom vlastníkov, aby každý vlastník platil rovnakú sumu. Keby ste boli názoru, že rozdelenie na počet bytov je v poriadku, tak by som sa chcel opýtať ako možno dosiahnuť v bytovom dome, aby sa to delilo na počet vlastníkov.

29.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN O výške odmeny [...]

2023-09-06T13:29:15+02:0029. júna 2023|

Prosím vás, ako by sa malo zohľadniť rozpočítavanie tepla, kde účtuje správca 60 percent paušál a 40 z meračov. Teraz ide aj o to, že máme 4 byty vchod z vonku takže nemáme žiaden spoločný priestor. Potom sú byty kde sú spoločné chodby 60 M2. Nie každý byt má rovnaký vstup, spoločné chodby . Správca nám nechce povedať za koľko kupoval plyn, máme kotolňu za ktorú platíme mesačne. Máme veľké náklady na kúrenie 2 x toľko ako ostatné byty v meste.

20.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V prvom rade [...]

2023-09-06T13:26:13+02:0020. júna 2023|

Podľa zákona 182/1993 Z. z. § 8 je správca povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom samostatne, ktorý spravuje. My sme zmenili správcu a ten dal novému správcovi účtovníctvo v podobe jednej excel tabuľky, kde boli ku každému bytu a každému mesiacu 3 alebo 4 čísla farebne odlíšene. Takúto tabuľku si viedol od 1.1. po október. Predpokladám, že na každý rok mal samostatnú excel tabuľku. Nemáme podklady neplatičov, nemáme podklady zostatku vo FUaO, nemáme nič okrem 1 tabuľky. Keď si novy správca pýtal jednotlivé účty, tak mu povedali, že oni také účtovníctvo nevedú. Mame my ako vlastníci možnosť dať prekontrolovať účtovníctvo nášho bytového domu nejakému úradu? A čo ak si správca započíta určitú položku 2x? Mame totiž podozrenie, že výdavky správcu (poštovné, kopírovanie,…), ktoré si strhával z nášho účtu ako náklady správcu na správu nášho bytového domu, si takisto dával aj do svojho účtovníctva ako svoje náklady ,t.z. že by tieto výdavky boli preplatene 2x. Veď predsa poštovné, kopírovanie,… je vzťah medzi správcom a vlastníkmi a nie medzi vlastníkmi a vlastníkmi. Tým chcem povedať, že všetky jeho služby už sú zahrnuté v mesačnom poplatku za výkon správy, ktorý si od nás správca strhával mesačne. V zmluve o výkone správy ďalšie výdavky naviac neboli spomenuté.

15.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Správca je [...]

2023-06-19T11:32:30+02:0015. júna 2023|

Je povinnosťou správcu zabezpečiť opravu rozvodov tepla v byte vlastníka a či je možné hradiť úhradu za opravu z fondu opráv domu nakoľko bola vykonaná tlaková skúška vodotesnosti v zmysle STN EN 14 336 pri ktorej sa potvrdil únik vykurovacej vody v byte na potrubí vedenom v stene do vykurovacieho telesa, čím došlo k zatečeniu steny v mieste poškodenia. V prvej zmluve o prevode vlastníctva bytu je definované, že súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie , a to: vnútorná inštalácia, potrubné rozvody studenej a teplej vody, kúrenia, elektroinštalácia, kanalizácia, (okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie), poštová schránka, a zriaďovacie prvky v zmysle projektovej dokumentácie a schválených zmien.

8.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § [...]

2023-06-19T11:24:54+02:008. júna 2023|
Go to Top