O konferencii  „SPRÁVA BUDOV“

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností pripravuje každoročne medzinárodnú konferenciu Správa budov.  Každý rok  konferencia okrem odborných prednášok,  firemných prezentácií a diskusií prináša aj príjemnú atmosféru.

Záštitu nad konferenciou prevzal pán minister dopravy a výstavby SR PaedDr. Árpád  Érsek.

Ako prednášatelia sa  zúčastňujú pracovníci ministerstva z odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky, ako aj pracovníci ŠFRB , SOI, pracovníci z Úradu na ochranu osobných údajov.

Odbornými garantmi konferencie sú  zástupcovia SvF TU Košice, Stavební fakulty ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava.

Mediálnu podporu máme od V.O.Č. Slovakia s.r.o. prostredníctvom www.tzbportal.sk a  časopisu Správca bytových domov a iných médií.

Cieľové skupiny

Konferencia „Správa budov “ je určená pre profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov bytových domov a nebytových priestorov, pre správcov nehnuteľností, pre predsedov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, stavebné a správcovské bytové družstvá, zástupcov bytových podnikov a hospodárstiev, pracovníkov štátnej správy, ktorí majú na starosti agendu správy budov, stavebných konaní a pod. Je určená aj vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ktorých zaujíma všetko, čo súvisí so správou domov a chceli by sa dozvedieť niečo nové. Konferencia má už svoju tradíciu a je povestná priateľskou atmosférou, o čom svedčí rastúci počet účastníkov.

Obsahová náplň konferencie

Sekcie sú zväčša  vytvorené v kombinácii prednášok z radov akademických pracovníkov, pracovníkov štátnej správy ako MDaV SR, ŠFRB, SOI, Úrad na ochranu osobných údajov a odborníkov z praxe a firemné prezentácie. Prezentácie firiemsú hlavne zamerané na konkrétne riešenia problémov praxe a odpovede na otázky účastníkov resp. riešenie praktických problémov.

Konferencia sa koná v priebehu 3 dní. Začíname v stredu a pokračujeme až do piatka .

Interaktívna konferencia

Spolu s prihláškou účastníci konferencie majú možnosť zasielať vopred svoje otázky, na ktoré chcú v rámci diskusií počas konferencie dostať odpovede. V čase diskusie je vytvorený priestor na riešenie zaslaných otázok a účastníci získajú odpovede od kvalifikovaných zástupcov štátnej správy, práva ako aj odborníkov z dotknutých oblastí.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

 na medzinárodnú konferenciu SPRÁVA BUDOV 2021

Meno a priezvisko účastníka (názov spoločnosti) (povinné)

Adresa

Fakturačná adresa (ak je iná ako poštová)

Telefón

Váš email (povinné)

Prihlasujem sa ako:

IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Dátum narodenia:

Za spoločnosť sa na konferencii zúčastní menovite:


Prehlasujeme, že máme záujem stať sa účastníkom konferencie ako:

POZNÁMKA: za člena sa považuje ten, ktorý má pred konferenciou uhradené členské

Objednávame si Zborník

v tlačovej formev elektronickej formev tlačovej aj elektronickej forme

Otázky do diskusie
Každý účastník má možnosť vstúpiť do diskusie svojou otázkou či problémom, ktorý by mal byť na konferencii riešený. Ak máte otázku / problémový okruh /príp. návrh, ktorý by ste chceli, aby konferencia riešila, zašlite nám ho prostredníctvom tohto formuláru:

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR.

Na základe prihlášky Vám bude zaslaná  faktúra, ktorú je nutné uhradiť do 14 dní od jej doručenia. Pri úhrade prosíme vyplniť v rubrike Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko účastníka  (alebo názov spoločnosti). V prípade, že sa konferencie nezúčastníte, poplatok sa nevracia.  Účastnícky poplatok sa hradí za konferenciu v celku. Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR. Ubytovanie si každý účastník hradí sám.

nečlen ZSaUN: účastnícky poplatok 88 € (bez DPH)
člen ZSaUN: účastnícky poplatok 78 € (bez DPH)
Účastnícky poplatok zahrňuje: občerstvenie – coffee break počas celej konferencie, 1x obed (štvrtok), 2x raut a spoločenský večer.
Zborník v tlačovej forme 18 €/ ks (bez DPH)
Zborník v elektronickej forme 9 €/ ks (bez DPH)
Prihlášku zaslať najneskôr do 22. 3. 2021.
Ak máte otázku / problémový okruh /príp. návrh, ktorý by ste chceli, aby konferencia riešila, napíšte ho v krátkosti a zašlite do 15.03.2021 !!!

Privítame účasť každého, kto by chcel prispieť aktívne k problémom správy budov.

Taktiež  pripomíname  možnosť  stať sa členom Združenia správcov ažívateľov nehnuteľností . Združenie sa snaží  hájiť záujmy správcov, ako aj zrovnoprávniť vzťahy medzi správcami, spoločenstvami vlastníkov BDaNP ako aj vlastníkmi, či užívateľmi nehnuteľností. Člen Združenia má zľavnený účastnícky poplatok na konferenciu.

Stačí vyplniť prihlášku: https://zsaun.sk/clenstvo/