Pozývame vás na konferenciu Správa budov jeseň 2023

Už ani neviem, ktorá v poradí bude jesenná konferencia „Správa budov “. Konferencia, ktorá si získala srdcia správcov, konferencia, ktorá sa stala miestom stretnutia všetkých, ktorým výkon správy nie je ľahostajný. Stretávajú sa tu však nielen správcovia, ale aj firmy a spoločnosti, ktoré prostredníctvom správcov poskytujú svoje produkty a služby samotným vlastníkom.

Keď zvážime, že na Slovensku býva polovica národa v bytoch, ktoré už boli, sú, alebo budú obnovené,  je to ohromné dielo. Ohromné množstvo materiálu použitého na obnovu a ohromná energetická úspora, ktorá  bola dosiahnutá – a to aj vďaka zvyšovaniu odbornej úrovne správcov, ktorí informácie z konferencie podávajú ďalej zástupcom vlastníkov a vlastníkom samotným.  Toto je cieľom konferencie.  Zvyšovanie odbornej úrovne školeniami, seminármi, účasťou správcov na konferenciách sa dá dosiahnuť trvalo udržateľný odborný rast a informovanosť správcov. Čo nám chýba, sú rozumné legislatívne zmeny a nový zákon, ktorý bol už viackrát sľubovaný,  ale ani raz nerealizovaný.  Aj o tomto bude konferencia „Správa budov – jeseň 2023“, na ktorú Vás aj touto cestou srdečne pozývame  9.-10.11.2023 do Bešeňovej.

Rozhodnutie padlo hneď po jarnej konferencii, na ktorej sa počet účastníkov zľahka prešvihol nad hranicu 300 prítomných. Dotazníky spokojnosti sú už dlhoročným meradlom spokojnosti účastníkov, nečudo preto, že aj tohto roku sme ich vyhodnotili a vyhoveli tým, ktorí si žiadali konferenciu dva (aj viac) krát ročne. Je to na diskusiu, či toho bolo treba alebo nie. Každopádne sa správcovia zase stretneme, aby sme si vymenili skúsenosti z našej práce. Rozhodne a potvrdí nám to program konferencie a prednášajúci, ktorí príjmu naše pozvanie na jesennú konferenciu.

Program bude zachovaný tak, ako býva každý rok. Sekcie budú venované financiám a ekonomickým otázkam, technickým riešeniam obnovy bytových domov, v neposlednej rade otázkam rozúčtovania a na záver ako vždy právnej problematike a problematike správy bytových domov a nebytových priestorov. Samozrejme bude spokojnosť účastníkov závisieť aj od tém a samotných prednášok, ktorým sa bude konferencia venovať. Kontroverzná vyhláška o rozúčtovaní, s ktorou časť správcov súhlasí, ale iná časť má svoje výhrady, bude témou, ktorej chceme venovať na konferencii viac času. A to nie len vo forme prednášok, ale aj v diskusiách z radov správcov samotných. Rozúčtovanie je komplikovaná a ťažká časť práce správcov, príčiny sťažností a hádok s vlastníkmi. V neposlednej rade je to téma, ktorej legislatíva sa menila v minulosti už viac krát. Toto samozrejme prácu správcov len sťažovalo. Popravde ani nová metodika nie je prijímaná všetkými s nadšením. Preto sme toho názoru, že poznatky a diskusia k tejto téme budú jedným z hlavných bodov a záujmu účastníkov konferencie.

Výrazné zmeny sa čakajú aj v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.  Ďakujeme ŠFRB, ktorý nám  poskytol záštitu aj na tejto konferencii. Už teraz sa tešíme na prednášku p. Bartoša, ktorý nám snáď poodchýli dvere k informáciám a tajomstvám, ktoré sa budú týkať budúcoročných zmien v poskytovaní financií od Štátneho fondu rozvoja bývania.

Konferencie, čo sa týka firiem a odborníkov,  sa plánujú zúčastniť skoro všetci „skalní“ partneri, ktorých poznáte z minuloročných konferencií.  Prednáškami budú pokryté stále vyhľadávané témy obnovy fasád, správneho výberu kvalitných materiálov a farieb, ako aj témy údržby fasád, čistenia a starostlivosti o ne. Prednášky budú zastrešené jednak výrobcami a jednak realizačnými firmami, ktoré sa v súčasnosti podieľajú hlavne na údržbe a čistení už zrealizovaných fasád obnovených bytových domov. Nebudú chýbať ani výťahy a firmy, ktoré poskytujú svoje služby a materiály pri obnove stúpačiek.

Jesenná konferencia poskytne väčší priestor na prezentáciu „správcovských“ tém. Plánujeme sa dotknúť tém, ktoré sa budú týkať riešení a povinností správcov pri stavebných poruchách v bytovom dome, zrekapitulujeme si povinnosti správcov pri revíziách technických zariadení, dotkneme sa možnosti zvýšenia úrovne správy formou vzdelávania zástupcov vlastníkov. Prednášky sa dotknú aj spoločenstiev vlastníkov a technických riešení, spojených s možnosťami úspor vody v bytových domoch. A čo všetko ešte bude na konferencii?  To bude závisieť od Vás.  Priestor na Vaše témy, ktoré by ste chceli, aby boli na konferencii zahrnuté do programu, zašlite mailom na adresu:  zsaun@zsaun.sk.

Sľubujeme, že sa posnažíme Vašim témam sa venovať v maximálnej možnej miere!

Tešíme sa už teraz na Vašu účasť!

E. Kurimský, ZSaUN

Prihláška na konferenciu na stiahnutie:

Prihláška účastník Konf.2023

______________________________________________________________________________________________________________

Konferencia “Správa budov 2023” dopadla nad očakávania výborne

V dňoch 19.-21.4.2023 sa uskutočnila už 12. Medzinárodná konferencia „Správa budov 2023“. Konferencia patrí už dlhoročne medzi najobľúbenejšie konferencie, ktoré sú určené pre správcov bytových domov a nebytových priestorov, spoločenstvá vlastníkov ako aj iných odborníkov v oblasti správy na Slovensku. Ako sme avizovali, pokúsili sme sa tohoročnú konferenciu urobiť pútavejšou a zaujímavejšou. Podarilo sa. Po vyhodnotení dotazníkov spokojnosti môžeme smelo prehlásiť, že účastníci ohodnotili túto konferenciu na výbornú.

Už 12 rokov je zmyslom našej konferencie zvyšovanie odbornej úrovne správcov. Každý rok sa usilujeme o zabezpečenie najnovších informácií nielen z oblasti finančného zabezpečenia, ale aj z oblasti technických riešení s ktorými sa správcovia stretávajú najčastejšie pri obnove bytových domov. Najobľúbenejšou časťou konferencie je každoročne sekcia práva, právnych riešení a riešení z praxe. Práve skúsenosti a odpovede na vopred zaslané otázky sú najviac očakávanou časťou konferencie. Nebolo tomu inak ani na tohtoročnej konferencii. Základnú organizačnú štruktúru sme zachovali ako vždy.

Prvý deň konferencie bol venovaný financiám, kde už tradične dominujú otázky týkajúce sa podmienok poskytnutia úverov zo ŠFRB. Tieto sa každým rokom menia a je dosť možné, že rok 2023 bude posledným rokom, v ktorom ŠFRB bude poskytovať tak lukratívne úvery ako doposiaľ. Z oblasti financií nechýbal ani náš dlhoročný partner – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Financovanie bytových domov prezentovala aj Slovenská sporiteľňa, a.s. Nechýbala ani časť poisťovníctva, ktorú prezentovala spoločnosť  FlexaFin s.r.o., ktorá nám v spolupráci s ČSOB poisťovňou predstavila svoje novinky pre rok 2023. Správne postupy ako riešiť neplatičov v rámci bytového fondu sme sa dozvedeli od spoločnosti Dražobník, s.r.o.  Softwarová spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. sa predstavila so svojou novinkou DOMUS verzia 11. Prvý deň konferencie bol ukončený prednáškou na tému: Ako na neprispôsobivého suseda z dielne ZSaUN.

Rekapituláciu druhého dňa konferencie zhrnieme len v krátkosti. Úvodná prednáška patrila nášmu partnerovi z VŠB Technická univerzita Ostrava ČR a týkala sa často zanedbávanej témy: „Pasportizácia bytových domov“. Po tejto prednáške odzneli zaujímavé témy týkajúce sa obnovy bytových domov v podaní spoločnosti: Baumit s.r.o., HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. a LUKYSTAV, s.r.o., Strechy 92 s.r.o. Obzvlášť by sme chceli vyzdvihnúť  kombináciu obnovy bytových domov s obnoviteľnými zdrojmi energie. Téma „fotovoltaika na strechách panelových domov“  bola na našej konferencii úplnou novinkou. Zaujímavou bola aj téma výberu farieb fasády, kde sme sa dozvedeli,  že nevhodný výber farieb môže spôsobiť aj poruchy fasády. Na tieto témy nadväzovala prednáška umývania a náterov fasád v praxi od UMYJEM TO s.r.o. Exkluzívna bola jediná prednáška z oblasti výťahov od spoločnosti OTIS Výťahy s.r.o. Firmou, ktorá sa po prvýkrát zúčastnila konferencie bola spoločnosť Hilti Slovakia s.r.o. so svojou prednáškou o stúpačkách, ako najslabšom mieste pre šírenie požiaru zaujala mnohých správcov.

Sekciu komfortu v bytových domoch zahájila spoločnosť Ostendorf – OSMA s.r.o. s témou správnej voľby kanalizácie pri rekonštrukcii domových odpadov. Správcov zaujala nepochybne aj téma tepelných čerpadiel v podaní spoločnosti Weishaupt s.r.o. Táto spoločnosť sa tiež prezentovala na našej konferencii prvýkrát. Efektívnejšie vykurovanie v podaní Comap Praha s.r.o. a prednáška o hygienických štandardoch pri porojektovaní od UPONOR s.r.o. ukončila túto sekciu.

Snáď najzaujímavejšou  a najviac očakávanou bola sekcia Merania a rozpočítavania. Nová vyhláška o rozpočítavaní tepla dominovala skoro u všetkých prednášajúcich. Bola predstavená Asociáciou rozúčtovateľov ARTAV, na ktorú nadväzovali prednášky spoločnosti TECHEM s.r.o., ista Slovakia s.r.o. a ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Na množstvo otázok museli odpovedať aj predstavitelia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorí sa venovali téme odpočtov a fakturácie. Odpovede, na ktoré nestihli odpovedať na konferencii, prinášame na inom mieste nášho časopisu.  Zberu dát pre malých a stredných odberateľov sa venovala spoločnosť Nobius s.r.o. Náročné popoludnie ukončili poznatky SOI pri rozúčtovaní dodaného tepla podľa vyhlášky č. 503/2022. Celé toto popoludnie pokladáme za veľmi náročné a bolo pre všetkých vyčerpávajúce. Chceme poďakovať nielen prednášajúcim firmám, ale aj prítomným správcom, ktorí vydržali a pozorne sledovali dianie do konca všetkých prednášok.

Tretí deň konferencie patrila úvodná prednáška o okenných výplniach nášmu českému partnerovi  z ČVUT Praha. Po tejto prednáške nasledovala téma, ktorá sa venovala splachovaniu v bytových domoch pitnou vodou v podaní doc. Ing. Danici Košičanovej, PhD. zo Stavebnej fakulty TU Košice, ktorá je už našim dlhoročným odborným garantom, za čo jej ďakujeme. Skvelé prednášky o povinných kontrolách a revíziách v bytovom dome ako aj téma, týkajúca sa problémov pri preberaní bytového domu do správy, boli taktiež zaujímavé. Zodpovednosť správcu pri výmene výťahu v dome a predstavenie nového akreditovaného kurzu „Základy správy bytového fondu“ boli poslednými z radu prednášok piatkového dopoludnia. Každoročne sú očakávané odpovede na otázky správcov ako aj aktuálne riešenia problémov pri správe budov v podaní právnych odborných konzultantiek  ZSaUN. Tieto boli posledným bodom konferencie, ktoré sa skončila v piatok okolo obeda.

Keď ste došli až po tieto riadky, pochopili ste, že program oficiálnej časti bol nesmierne náročný. Musíme pochváliť a s obdivom poďakovať správcom za ich hojnú účasť na odborných prednáškach. Toto ocenili hlavne prezentujúce sa firmy, ktorý si dali záležať na kvalite svojich prezentácii. Firmy, obzvlášť ďakujú aj touto cestou správcom za ich pozornosť.

Za to, že správcovia vytrvali na prednáškach, sme im prvýkrát v histórii konferencie ponúkli  na spoločenskom večeri živú kapelu a možnosť vytancovať sa a zabaviť sa do sýtosti. Nechýbali tradične ani odovzdávania cien: „Firma časopisu Správca bytových domov“, ktorú získala spoločnosť HENKEL SLOVENSKO s.r.o.  a „Firma časopisu Plynár-vodár-kúrenár“ , ktorú dostala spoločnosť SERIO s.r.o.

Prvý spoločenský večer bol otvorený prípitkom generálneho partnera LUKYSTAV s.r.o. a druhý večer prípitkom druhého generálneho partnera ista Slovakia s.r.o.

Mimo oficiálnej časti musíme poďakovať nielen generálnym partnerom a partnerom, ktorí sa zúčastnili konferencie s prednáškou, ale chceme sa poďakovať všetkým ostatným partnerom, ktorí sa konferencie zúčastnili. Že bol záujem o partnerské stolíky, to sme videli v preplnených kongresových sálach č. 2 a č. 3, kde sme zhodnotili, že záujem správcov o spoluprácu s firmami bol naozaj extrémne veľký. Partneri konferencie boli na správcov pripravení novými informáciami, odbornými radami a konzultáciami. Poďakovanie patrí partnerom:  Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ALUMISTR SE, ant s.r.o., Bratislavská metrologická spoločnosť s.r.o., Heliotics s.r.o., Lak Consulting s.r.o., Optyway s.r.o., PMGSTAV SK, s.r.o., POLYFORM s.r.o., Rehau s.r.o., SanaTOP s.r.o., Sensus Slovesko a.s., SERIO, s.r.o., Výtahy Pardubice, a.s., ZEM s.r.o.

Čo na záver?

Vytvorili sme jednu veľkú rodinu. Tohto roku sme opäť prelomili počet nad 300 prítomných účastníkov, čím sme sa priblížili k predcoronavírusovým časom. Na záver  by som chcel v prvom rade poďakovať osobne Vám všetkým, bez ktorých by naša práca nemala zmysel.

Partnerom konferencie:  vedeniu spoločností, ktoré nám poskytli podporu, ich kolegom, prednášajúcim, marketingovým pracovníkom, a v neposlednom rade všetkým správcom –  účastníkom konferencie.

Poďakovanie patrí  aj z časti novému, „omladenému“ organizačnému tímu, bez ktorého by to nedopadlo tak dobre, ako to dopadlo. Ďakujem im za nové myšlienky – grafické, ako aj softwarové inovácie, spôsob organizácie konferencie aj programu. Ďakujem  proste všetkým, ktorí pomáhali  na tohoročnej konferencii „Správa budov 2023“, ktorú pokladám aj vďaka Vám –  za najúspešnejšiu v „dejinách“ našich konferencií. Verím, že tento trend ostane zachovaný a v nasledujúcich konferenciách sa bude ďalej úspešne rozvíjať.

Teším sa s Vami na ďalšie stretnutie!

E.Kurimský