25.3.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

V zmysle § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

„Schôdzu vlastníkov zvoláva správca alebo rada podľa potreby, najmenej raz za kalendárny

rok, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo

predseda. Termín konania schôdze vlastníkov musí byť určený tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo

najväčší počet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Písomné hlasovanie vyhlasuje

správca alebo rada podľa potreby, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov

a nebytových priestorov v dome alebo predseda. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci

bytov a nebytových priestorov v dome aj hlasovaním na schôdzi vlastníkov. Schôdza vlastníkov

alebo začiatok písomného hlasovania sa musí uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti

predsedu alebo aspoň štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak správca alebo

rada v tomto termíne nekoná alebo sa rada podľa § 7c ods. 6 nezriaďuje, právo zvolať schôdzu

vlastníkov alebo vyhlásiť písomné hlasovanie má aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových

priestorov v dome alebo predseda.“

 

V zmysle vyššie uvedeného znenia zákona písomné hlasovanie vyhlasuje v SVB rada, nie predseda. Predseda je v tomto prípade ten, ktorý môže podať podnet na vyhlásenie písomného hlasovania. Či už schôdza vlastníkov alebo písomné hlasovanie, oba sa organizujú aj podľa potreby. Nie vždy je potrebné vopred o tom vlastníkov informovať.

Čo sa týka danej osoby, ktorá je navrhnutá, v podstate návrh môže dať hocikto z vlastníkov, predseda a členovia rady. O jej schválení však vždy rozhodujú vlastníci.

Pochybenie by nastalo najmä ak by návrh nebol vlastníkom predložený na schválenie.