11.3.2024

V zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

„Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo zánik schválené podľa § 14b ods. 1 písm. e) sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sú podpísané správcom a osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže zmluvu o výkone správy vypovedať. Správca je povinný schválenú zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. ………..„

V zmysle vyššie uvedeného znenia zákona došlo k riadnemu schváleniu zmluvy o výkone správy, preto hlasovanie o schválení zmluvy o výkone správy nie je potrebné opakovať.

Zmluva o výkone správy sa však stáva záväznou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak je podpísaná nielen správcom ale aj osobou poverenou zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Keďže táto podmienka nebola splnená, zmluva pre vlastníkov nie je záväzná.

Ak poverený vlastník bez udania dôvodu odmieta pristúpiť k podpisu, môžete schváliť novú poverenú osobu.

Pozor však dajte na to, že potrebujete súhlas 2/3 všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov vzhľadom k tomu, že ide o hlasovanie o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania v zmysle § 14b ods. 6 zákona.