Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností existuje už od r. 2011 a vzniklo za účelom poradenstva a pomoci pri zabezpečovaní, čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov bytov, NP v dome a užívateľov  nehnuteľností,  ale hlavne na pomoc a zjednotenie správcovských spoločností s cieľom poskytovania kvalitných služieb pri správe bytových domov.

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou členstva v  Združení správcov a užívateľov nehnuteľností. Ak máte záujem o dianie v dome, tak sme tu pre Vás. Našou snahou je vždy poradiť, tak aby ste vedeli vyriešiť problémy, ktoré máte v bytovom dome, so správcom alebo predsedom SVB.

Ak ste firma a vstupujete so svojou činnosťou do bytových domov , tak Vám ponúkame taktiež členstvo v našom združení.

Čo získate členstvom v Združení?

 • pre užívateľov bytov a ich správcov poradenstvo pri problémoch spojených s bývaním
 • konzultácie so špecializovanými odborníkmi
 • možnosť zľavy na akreditované školenia pre správcov
 • predplatné odborného časopisu Správca bytových domov zadarmo
 • možnosť byť volený do orgánov združenia
 • možnosť zúčastniť sa na obhajobe záujmov a práv užívateľov BD a NP
 • možnosť zapojiť sa do pripravovaných zmien legislatívy
 • riešenie individuálnych problémov vlastníkov bytov
 • pomoc správcom bytových domov
 • iné rady, ktoré skvalitnia Vaše bývanie, prípadne pomôžu pri vzniknutých problémoch
 • zľavnený účastnícky poplatok a možnosť riešenia Vašich problémov na konferencii Správa budov, ktorá sa koná každoročne
 • účasť na odborných podujatiach zameraných na správu domu pre členov so zľavou

Ako sa stať členom Združenia?

 • prihlásiť sa telefonicky : 0905 541 119, 0917 240 207, 055/678 28 08
 • osobne v sídle Združenia
 • zaslaním prihlášky mailom na adresu : zsaun@zsaun.sk
 • listom (písomne) na  adresu Združenia

ČLENSKÉ NA ROK 2022

Zápisné FO: 10 €

Zápisné PO, Správca, SVB: 100 €

Zápisné profesijný partner : 100 €

Fyzická súkromná osoba Správca BDaNP v zmysle zákona 182/1993

(bez ohľadu na to, či je správcom fyzická alebo právnická osoba)

Profesijný partner
24 € do 50 bj                     25 €

do 150 bj                   50 €

do 1000 bj                145 €

do 2000 bj                245 €

nad 2000 bj              495 €

Na vyžiadanie

Členské sa v priebehu roka vypočíta podľa počtu mesiacov do konca kalendárneho roku kľúčom: x/12  (počíta sa od nasledujúceho mesiaca, v ktorom vstúpil nový člen do ZSaUN).

PRIHLÁŠKA

do Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností

V súlade so schválenými stanovami Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností (ďalej len „Združenie“) sa prihlasujem za jeho riadneho člena. Som oboznámený(-á) a súhlasím so Stanovami Združenia a podmienkami členstva.

Za právnickú osobu je v Združení oprávnený konať):


Chcem sa stať členom ku dňu:

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné potreby Združenia v zmysle zákona o GDPR.

Podmienky členstva, výšku zápisného a ročného členského príspevku nájdete na www.zsaun.sk.

Na základe Vašej prihlášky obdržíte faktúru, ktorú je nutné uhradiť do 14 dní. Po úhrade faktúry obdržíte heslo, prostredníctvom ktorého sa budete vedieť prihlasovať na stránku ZSaUN. Ako variabilný symbol uveďte IČO organizácie, alebo v prípade súkromnej osoby rodné číslo. V správe pre prijímateľa uveďte organizáciu, prípadne meno a priezvisko štatutára / fyzickej osoby.  ZSaUN nie je platcom DPH.