5.2.2024 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Neviem čo si mám presne predstaviť pod „zmenou funkčnosti využitia nebytového skladového priestoru“ .

Môžem len predpokladať, že pôjde skôr o spoločnú časť alebo zariadenie bytového domu, ktoré malo slúžiť ako skladový priestor pre všetkých vlastníkov v dome?

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v § 14b ods. 2 písm. a) rieši rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov dome a otázkou je „ zmena účelu užívania spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, kedy je na takéto rozhodovanie  potrebný súhlas 2/3 hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Ak ide o akúkoľvek spoločnú časť alebo spoločné zariadenie domu v podielovom vlastníctve všetkých vlastníkov v dome, ale taktiež úpravy bytov a nebytových priestorov vo výlučnom vlastníctve ak sa pri úprave  zasahuje do spoločných častí,  zariadení domu podlieha to zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.