14.3.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

V zmysle § 7c ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

„Predsedu odvoláva zhromaždenie. Funkčné obdobie predsedu sa skončí dňom, keď zanikne

vlastnícke právo predsedu k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome. Ak je predseda odvolaný alebo sa skončilo funkčné obdobie predsedu z dôvodu zániku jeho vlastníckeho práva k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome a nie je súčasne zvolený nový predseda, ak sa predseda vzdá funkcie alebo ju nie je schopný vykonávať z iných dôvodov najmenej po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, do zvolenia nového predsedu vykonáva funkciu predsedu člen rady určený radou.“

 

V takomto prípade by mali členovia rady rozhodnúť, ktorý člen rady bude do zvolenia vykonávať funkciu predsedu.

Podľa vášho vyjadrenia sa svojich funkcií vzdali aj členovia rady.

V takomto prípade je potrebné bezodkladne zvolať schôdzu vlastníkov na ktorej musia vlastníci pristúpiť k voľbe nových členov týchto orgánov, ak sa tak nestane a nikoho nezvolíte, spoločenstvo si neplní svoju funkciu a teda vlastníci by mali rozhodnúť o zrušení spoločenstva a uzatvorení zmluvy o výkone správy so správcom bytových domov.

Do času uzatvorenia zmluvy by ale predseda mal plniť aspoň nevyhnutné úkony, ako je uhrádzanie faktúr, realizácia nevyhnutnej údržby a podobne, aby spoločenstvu takýmto nekonaním nevznikla škoda.