FAQ články

Uznesením z februára 2024 sa vlastníci bytov a nebytových priestorov uzniesli o uzavretí Zmluvy o výkone správy so správcovskou spoločnosťou z účinnosťou od 01.marca 2024. Návrh “Zmluvy” bol prediskutovaný priamo na schôdzi spolu s prítomným konateľom správcovskej spoločnosti a zároveň odsúhlasený. K samotnému úkonu podpísania tejto Zmluvy medzi správcovskou spoločnosťou a vlastníkmi prejavil záujem jeden z vlastníkov. Táto skutočnosť bola odsúhlasená, uvedená v tom istom Uznesení z 02/2024. Poverená osoba následne odmietla Zmluvu so správcovskou spoločnosťou podpísať. Zo strany poverenej osoby o jeho dôvodoch nepodpísania Zmluvy nebol do dnešného dňa informovaný ani jeden vlastník. Na schôdzi konanej 02/2024 tento vlastník vzniesol požiadavku k nebytovým priestorom, tá bola riadne zapracovaná do Zmluvy. Voči ostatným náležitostiam nevyslovil žiadne námietky. Zvolaním mimoriadnej schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov je potrebné prejednávať (odsúhlasovať) opäť aj správcovskú spoločnosť a zároveň odsúhlasiť novú osobu poverenú k podpísaniu Zmluvy?

11.3.2024 V zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 182/1993 [...]

2024-03-18T12:10:33+01:0011. marca 2024|

Vyhláška 503/22 Z. z. je platná od 1.1.2023. Dňa 10.10.2023 správca zvolal Predsedov členských samospráv a Zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov a informoval ich o nevej vyhláške. Mal správca zvolať schôdzu VB a NP o informovať ich o novej vyhláške? VB a NP by mali byť informovaní o tom či je pre nich výhodnejší pomer základnej a spotrebnej zložky. K dnešnému dňu sme neboli informovaní aby sme si zvolili pomer Z/S zložky (doteraz máme 70/30). Ako postupovať ďalej v prípade, že správca nezvolá schôdzu a bude vyúčtovanie robiť podľa pôvodného pomeru. Všade kde som čítala bol doporučovaný pomer 60/40.

29.2.2024 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN Zákon o vlastníctve [...]

2024-03-05T10:39:09+01:0029. februára 2024|

Chcela by som sa opýtať, či je možné zaplatiť do fondu opráv bytového domu aj formou dobrovoľného sponzorského príspevku jednotlivých vlastníkov bytov, v prípade napr., že je na účte málo finančných prostriedkov a je potrebné zabezpečenie súrnej opravy. Alebo ako je to možné vyriešiť inak. Zákon umožňuje/zakazuje dobrovoľné príspevky do fondu opráv?

20.8.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § [...]

2023-09-08T10:47:04+02:0020. augusta 2023|

Rad by som sa informoval ohľadne odmeny pre predsedu SVB. Táto odmena bola stanovená a bola mi vyplácaná na základe dohody o vykonaní prace. Som predsedom SVB od začiatku roka 2023. No kvôli nezhodám a nie príjemnému začiatku v tejto funkcii som sa dňa 15.2.2023 vzdal tejto funkcie na schôdzi spoločenstva vlastníkov bytov. Tu som okrem iného upozornil aj na to, že vyplácanie odmeny na základe dohody a teda uzatváranie dohody s predsedom nie je správne. Účtovník k tomuto dátumu so mnou dohodu ukončil. Po schôdzi sa určil zastupujúci za predsedu, no voľba nového ešte neprebehla a ani to tak nevyzerá. Teda do dnešného dňa stále figurujem ako predseda. Moja otázka teda znie, či mam stále nárok na odmenu lebo ta mi už od 15.2.2023 vyplatená nebola a ako môžem na SVB “naliehať”, aby sa zvolala schôdza a zvolil sa nový predseda.

24.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V registri SVB [...]

2023-09-08T10:41:13+02:0024. júla 2023|

V zmysle § 9 ods. 5 písm. d) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú spoločenstvo a správca povinní umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu. V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov : „ Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.“ Z vyššie uvedené vyplýva, že máte právo na informácie týkajúce sa financií spoločenstva. Na Vašom mieste by som požiadala predsedníčku k nahliadnutiu o týchto dokladov (požiadať písomne, aby ste mali doklad) a nie žiadala o ich zaslanie, aj keď je možné, že nebude ani toto reagovať. Ak ste nemali 3 roky zvolanú schôdzu vlastníkov, ide o porušenie povinnosti v zmysle zákona. Ak máte funkčnú radu ako kontrolný orgán spoločenstva, na tento problém najprv skúste upozorniť ju. V opačnom prípade skúste podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aj keď nezaručujem, že sa budú problémom zaujímať, keďže pri správe bytového domu prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov ide o správu vlastného majetku, kde kontrolným orgánom je rada.

23.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN V zmysle § [...]

2023-09-08T10:35:46+02:0023. júla 2023|
Go to Top