29.2.2024 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyslovene nestanovuje správcom povinnosť informovať vlastníkov bytov a NP o každej novele zákona týkajúcej sa správy bytových domov. Ak správca v tejto veci schôdzu zvolal alebo aj nezvolal tak tým nič neporušil. Je úplne postačujúce ak o zásadným zmenách informuje na svojej webovej stránke, časopise alebo prostredníctvom zástupcov vlastníkov.

V zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 503/2022 Z. z.

„Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače alebo určené meradlá na meranie tepla u konečného spotrebiteľa, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie za kalendárny rok sa rozdelia na spotrebnú zložku a základnú zložku, pričom podiel základnej zložky je 60 %. Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, nemôže byť však nižší ako 30 %.“

V zmysle § 13 ods. 2 vyhlášky č. 503/2022 Z. z.

„Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022, ktoré sú v rozpore s touto vyhláškou, sa uvedú do súladu s touto vyhláškou do 30. júna 2023.“ 

Vzhľadom na vyššie uvedené, ak bol váš pomer schválený do 31.12.2022 a nie je v rozpore s aktuálne platnou vyhláškou, a teda základná zložka nie je nižšia ako 30 percent, nie je nutné aby ste si schvaľovali opätovne nový pomer a správca bude postupovať podľa schváleného pomeru.

Odporúčania sú vždy len odporúčania ale o prípadnej úprave pomeru vždy rozhodujú vlastníci a stanovujú si pomer tak aby neodporoval prijatej vyhláške.

Ak samozrejme o úpravu pomeru majú vlastníci záujem, môže ¼ vlastníkov požiadať správcu o zvolanie schôdze vlastníkov v tejto otázke.