Novela ZÁKONNÍKA PRÁCE účinná od 1.11.2022

Či ste už zamestnávateľ, zamestnanec alebo dohodár, každého z nás sa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce viac či menej dotýka. Dňa 1.11.2022 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce pod číslom zákona 350/2022 Z. z.  Aby sme pomohli zorientovať sa v spleti novely Zákonníka práce všetkým naším čitateľom spracovali sme pre Vás sumár zmien ktorými Zákonník práce prechádza od 1.11.2022.


ARTAV žiada MH o urýchlené prijatie novely o rozpočítavaní tepla. Hrozí nárast cien a nespravodlivosť.

Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ďalej ARTAV Slovensko) požiadalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o urgentné riešenie stavu vyhlášky 260/2016 HM SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla a súvisiacej legislatívy.

Viac sa dočítate v priloženej tlačovej správe tu: TS_ARTAV žiada MH o urýchlené prijatie novely o rozpočítavaní tepla. Hrozí nárast cien a nespravodlivosť


Novelizácia vyhlášky č. 24/2013 Z. z. – novelizácia pravidiel trhu s elektrinou a plynom

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej URSO) bola pod číslom 318/2022 Z. z. vydaná novela vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov. Prijatá novela nadobudla účinnosť dňa 30.09.2022.

Podľa vyjadrenia URSO pri tvorbe vyhlášky vychádzali z podnetov a námetov od účastníkov trhu, zohľadňujúc však aj aktuálne témy a potreby na trhu s elektrinou a plynom. Novelou vyhlášky boli upravené okrem iného aj tieto témy:…

Viac info tu: Novela vyhlášky


Konferencia SPRÁVA BUDOV JESEŇ 2022

Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí ste sa zúčastnili konferencie „Správa budov  – jeseň 2022“ v Bešeňovej.

Viac info o vyhodnotení konferencie nájdete:

Vyhodnotenie konferencie Správa budov jeseň 2022

Fotogaléria:


OBJEDNAJTE SI ZÁZNAM ZO SEMINÁRA

Nestihli ste júnový seminár „Čo zaujíma správcov“  o zaujímavých témach týkajúcich správy bytového domu vhodný nielen pre správcov, spoločenstva ale aj vlastníkov?

Záznam zo seminára je možné zakúpiť si.  Neváhajte a zašlite nám objednávku, ktorú prikladáme nižšie. Na základe uhradenej faktúry Vám zašleme údaje potrebné k stiahnutiu záznamu.

Cena záznamu : 20 Eur Objednávka záznamu Online seminár

Kontakt: zsaun@zsaun.sk


AKTUÁLNE

Rozhodnutie Ústavného súdu SR o Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Dňa 30.4.2022 bolo Ústavným súdom Slovenskej republiky prijaté uznesenie, ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky v rámci konania v zmysle čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR o súlade zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, rozhodol o pozastavení účinnosti § 4 ods. 1a § 15 ods. 1písm.f) zákona č. 442/2002Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení čl. I bodov 12a 32 zákona č. 516/2021Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dňom vyhlásenia  (21.4.2022) výroku tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa obnovuje platnosť a účinnosť § 4 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení účinnom pred dátum 1.1.2022.

Od 21.4.2022 sú dotknuté ustanovenia zákona platné a účinné v nasledovnom znení:

Paragraf 4

Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky

(1) Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2) Opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve2a) vrátane projektovej činnosti2c) zabezpečuje a náklady znáša vlastník verejného vodovodu, na ktorý sa vodovodná prípojka pripája. Náklady na opravy a údržbu vrátane projektovej činnosti sú ekonomicky oprávnený náklad.

Paragraf 15

Povinnosti vlastníka verejného vodovodu

(1) Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť

  1. f) vybudovanie, opravu a údržbu pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod a opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve vrátane projektovej činnosti na vlastné náklady

ČISTOTA OBCHODNÉHO REGISTRA

Ako členov Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností Vás upozorňujeme na tzv. „Čistenie obchodného registra“ , ktoré bolo v rámci prednášok prezentované aj na konferencii Správa budov 2022.

Čistota obchodného registra, teda zapísanie všetkých potrebných a správnych údajov je potrebná najmä vzhľadom na právnu istotu tretích osôb v správnosť údajov zapísaných v obchodnom registri. Tieto tretie osoby sa tak môžu na takto zapísané údaje v obchodnom registri spoľahnúť. Dôvodom na čistenie obchodného registra je aj fungovanie elektronizácie verejnej správy a elektronických služieb vo všeobecnosti vzhľadom na skutočnosť, že údaje obchodného registra sú podkladom pre „základné – referenčné registre“, ktorých údaje sa považujú za pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak. Na overovanie údajov v referenčných registroch sú naviazané jednotlivé  elektronické služby a iné databázy v správe orgánov verejnej moci.

V zmysle ustanovenia § 768s Obchodného zákonníka sa v rámci „čistenia obchodného registra“ vymažú z obchodného registra zapísané osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a likvidátor ustanovený v likvidácii neuložil do zbierky listín ani do 31. decembra 2020 zoznam majetku, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020.

Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa môžu vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo už 2. apríla 2021 v Obchodnom vestníku č. 68/2021.

Zároveň aj priamo na webovom sídle www.orsr.sk  bolo pri jednotlivých spoločnostiach určených na výmaz zverejnené upozornenie, že zapísaná osoba bola v Obchodnom vestníku zverejnená v zozname osôb, ktoré môžu byt vymazané z obchodného registra.

Okrem toho aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v časti týkajúcej sa obchodného registra, je zverejnený Zoznam osôb, ktoré budú v spolupráci s registrovými súdmi vymazané.

Napriek uvedenému, v prípade, ak sa subjekty zverejnené vo vyššie uvedených zoznamoch domnievajú, že uvedená podmienka výmazu sa na nich nevzťahuje z dôvodu, že zoznam majetku do zbierky listín uložili, a nemajú byť z obchodného registra vymazané, môžu nás kontaktovať prostredníctvom mailu na vymazy.orsr@justice.sk.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi pripravuje ďalšiu fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze stanovených zapísaných osôb z obchodného registra. 

 Medzi takto stanovené zapísané osoby patria:

  • podniky zahraničných právnických osôb,
  • organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb,
  • organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,

ktoré ani do 30. septembra 2021 nepotvrdili zapísané údaje v obchodnom registri, alebo nenavrhli zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Predpokladaný termín zverejnenia daného zoznamu subjektov v Obchodnom vestníku bol stanovený na druhú polovicu marca.

Zákonom č. 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bola upravená táto povinnosť tak, že je potrebné doplniť identifikačné údaje o zákonom ustanovených osobách v podaní najneskôr do 30. septembra 2022.

Ak nedôjde k doplneniu vyššie uvedených údajov, registrový súd na najbližší návrh na zápis nebude prihliadať.

Ako príklad môžeme uviesť zapísanie rodného čísla, keďže rodné číslo sa stalo údajom povinným pre zápis v obchodnom registri.

Každá osoba zapísaná v obchodnom registri si to môže skontrolovať v aktuálnom výpise z obchodného registra, kde v prípade správnosti zapísaných údajov svieti zelená fajočka. V prípade potreby údaje doplniť tam svieti červený krížik, ktorý keď rozkliknete Vás už odkaže priamo na  ďalší postup.


OZNAMY

Oznámenie o novele zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2022

Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov vznikajú na základe osobitného predpisu, ktorým je Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako právnická osoba má povinnosť viesť účtovníctvo v prípade ak tvorí vlastný majetok vlastnou činnosťou ako je napríklad výber poplatkov resp. platieb za správu.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bez ohľadu na to, či účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva má povinnosť zostaviť  a uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok v prípade, ak má povinnosť podať daňové priznanie, ktorá mu vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo z daňového poriadku. 

Zákonom č. 456/2021 Z. z. bol novelizovaný § 23 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v súvislosti s ktorým sa rozšírila verejná časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb, okrem iného ide aj o spoločenstva vlastníkov bytova nebytových priestorov. V zmysle prechodných ustanovení zákona o účtovníctve ale zverejnenie účtovných dokumentov vo verejnej časti registra (do teraz boli ukladané v neverejnej časti)  sa bude uplatňovať až na účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1.1.2022. Účtovné závierky spracované za rok 2021 sa ukladajú ešte  do tej istej časti ako minulý rok. 

Od 1.1.2022 nadobudli účinnosť aj ustanovenia o elektronickej podobe ukladania účtovných závierok a iných účtovných dokladov, pričom sa táto povinnosť vzťahuje na účtovné závierky a účtovné doklady, ktoré sa vkladajú do registra po 1.1.2O22.
Účtovná závierka sa do registra účtovných závierok ukladá prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

Ukladať účtovné dokumenty elektronicky nie je povinná okrem Slovenskej informačnej služby ani nezisková účtovná jednotka, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (SVB nemajú)  alebo jej to neustanovuje osobitný predpis.

Finančná správa  zároveň upozorňuje, že daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je naďalej možné podať aj v listinnej podobe, ak organizácia nie je povinná doručovať elektronicky. 

Zhrnutie:

Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré tvoria vlastný majetok sú povinné zverejniť účtovnú závierku v registri účtovných závierok ešte za rok 2021 v neverejnej časti. Účtovné závierky a iné účtovné doklady za rok 2022 sú povinní vkladať už do verejnej časti.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov keďže nemajú povinnosť komunikovať elektronicky, môžu vkladať účtovnú závierku a iné doklady do registra ešte v písomnej forme.


Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.