Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.

 

Tento cieľ bude Združenie napĺňať prostredníctvom  nasledovných činností: 

 1. obhajoba záujmov a práv všetkých užívateľov bytových domov a nebytových priestorov bez ohľadu na ich formu správy
 2. sprostredkovanie odborného poradenstva pre užívateľov nehnuteľností a správcov BDaNP
 3. spolupráca s Európskou úniou a inými medzinárodnými organizáciami, pomoc pri implementácii predpisov a ustanovení EÚ v slovenskom právnom systéme
 4. kontakt a spolupráca s vládnymi orgánmi, verejnou správou, mimovládnymi organizáciami, združeniami, médiami a inými subjektmi, ktorých sa problematika bývania a správcovstva bezprostredne dotýka, alebo ich ovplyvňuje
 5. spolupráca pri tvorbe nových zákonov, pripomienkovanie v legislatívnom procese, pozmeňovacie návrhy existujúcich právnych noriem, zákonov a noviel a spolupráca pri navrhovaní nových právnych noriem, obzvlášť v oblasti návrhu zákona o bývaní
 6. spolupráca s odbormi a tripartitou
 7. vzdelávacia činnosť, organizovanie seminárov, prednášok, konferencií, kongresov,  školení a kurzov pre členov i nečlenov Združenia
 8. činnosť smerujúca k profesionalizácii činnosti správcov a zvyšovania ich kvalifikácie s cieľom legalizácie viazanej živnosti pre výkon funkcie správcu
 9. vydavateľská a publikačná činnosť
 10. zahraničné študijné a vzdelávacie pobyty a implementácia poznatkov z týchto ciest na pomery na Slovensku
 11. reklamná, konzultačná a marketingová činnosť
 12. tvorba odborných komisií, aktivity smerujúce ku komplexnej obnove bytových domov, revitalizácii, presadzovaniu najnovších technológií a postupov
 13. organizovanie spoločenských podujatí, smerujúcich k upevňovaniu vzťahov medzi členmi i nečlenmi Združenia
 14. účasť na domácich a zahraničných odborných podujatiach
 15. účasť na riešení úloh výskumu a vývoja

ORGÁNY Združenia § 10

Zakladajúci členovia : Mgr. Eugen Kurimský, Mgr. Ivana Čalfová, Ing. Vojtech Mozgay
Volení členovia ZSaUN : Ing. Ondrej Potančok, Ing. Pavel Puha
Prezident Združenia § 13: Mgr. Eugen Kurimský
Výkonný predseda Združenia §14: Ing. Tatiana Cirbusová
Tajomník Združenia § 15 : Zdenka Jurčáková

Komisie § 16

Kontrolná komisia : Ing. Mária Šifrová, Ing. Ľubica Bohovicová, JUDr. Eva Kolláriková Ing. PhD. , MBA

Poradný orgán

Oblasť práva : JUDr. Ing. Eva Kolláriková, Mgr. Hricík, JUDr. Zuzana Adamová Tomková
Oblasť ekonomiky : Ing. Mária Šifrová
Programy pre správcov : Štefan Toma
Technické zariadenia : František Beňo
Odborné konzultácie súvisiace s výkonom správy : Zdenka Jurčáková, Ing, Cirbusová, Mgr. Kurimský,
Pre oblasť energetiky, tepla a s tým súvisiace zákony, vyhlášky :

Ing. Štefan Tóth