Upozornenie k novej povinnosti, zavedenej na základe novely zákona o DPH účinnej od 15.11.2021

Platitelia DPH registrovaní pre DPH k 15.11.2021 sú povinní oznámiť finančnej správe bankové účty do 30.11. 2021.

Oznámenie bankových účtov musí platiteľ DPH vykonať len na štruktúrovanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a je zverejnený na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk. Tlačivo je dostupné po prihlásení sa na portáli finančnej správy v Osobnej internetovej zóne v Katalógu formulárov v časti Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie. Oznámenie bankových účtov vykonané na inom tlačive nebude finančná správa akceptovať.

Na základe § 6 a § 85kk novelizovaného zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zákonom č. 408/2021 Z.z. (ďalej len zákon o DPH) sú všetci platitelia DPH povinní od 15.11.2021 oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa § 2 zákona o DPH, t.j. ktoré používajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH (bankové účty).

Povinnosť oznamovania bankových účtov podľa novelizovaného zákona o DPH sa vzťahuje len na platiteľov DPH, t.j. na osoby registrované v SR podľa § 4, § 4b, § 5 zákona o DPH. Osoby registrované podľa § 7, resp. § 7a zákona o DPH nie sú platiteľmi DPH a preto sa na nich táto povinnosť nevzťahuje.


Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí ste sa zúčastnili 10. ročníka konferencie SPRÁVA BUDOV 2021 v Bešeňovej.

Viac info o vyhodnotení konferencie tu.


Zmeny v legislatíve

S účinnosťou od 31.3.2021 boli vyhlásené v zákone 115/2021 Z. z. nasledujúce zmeny: Zmeny v legislatíve


OZNAMY

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností oslovilo listom Ministerstvo financií SR s otázkou ohľadom spôsobu a povinnosti organizovania schôdzí vlastníkov bytov a NP, správcom.

V prílohe uvádzame odpoveď ministerstva, ktorú zaslalo na adresu Slovenskej obchodnej inšpekcie a ich vyjadrenie.

MFSR -odpoveď

Odpoveď SOI


Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.