Konferencia Správa budov Jeseň 2022

Pozývame Vás na stretnutie správcov do Bešeňovej, kde Vás čakajú mimo prednášok, ktoré by mali zvýšiť Vaše odborné vedomosti aj wellness, rozhovory s kolegami či chvíle relaxu ako aj večerné posedenie s eugenovicou….

Zľava – 10% z účastníckeho poplatku  pre tých, ktorí sa zúčastnili konferencie na jar, je bonusom a poďakovaním za Vašu priazeň.

Prosíme zaslať prihlášku čím skôr, aby sme Vám mohli zaslať PROMOKODY na ubytovanie, nech ste ubytovaní v hoteli, kde sa konferencia koná. Stále je možnosť zaslať problémové okruhy a otázky do diskusie na témy, ktoré Vás trápia. Termín, do ktorého ich môžete zasielať, je  9.9.2022, návratku nájdete na druhej strane prihlášky.

Tešíme sa úprimne na stretnutie s Vami!


OBJEDNAJTE SI ZÁZNAM ZO SEMINÁRA

Nestihli ste júnový seminár „Čo zaujíma správcov“  o zaujímavých témach týkajúcich správy bytového domu vhodný nielen pre správcov, spoločenstva ale aj vlastníkov?

Záznam zo seminára je možné zakúpiť si.  Neváhajte a zašlite nám objednávku, ktorú prikladáme nižšie. Na základe uhradenej faktúry Vám zašleme údaje potrebné k stiahnutiu záznamu.

Cena záznamu : 20 Eur Objednávka záznamu Online seminár

Kontakt: zsaun@zsaun.sk


AKTUÁLNE

Rozhodnutie Ústavného súdu SR o Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Dňa 30.4.2022 bolo Ústavným súdom Slovenskej republiky prijaté uznesenie, ktorým Ústavný súd Slovenskej republiky v rámci konania v zmysle čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy SR o súlade zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, rozhodol o pozastavení účinnosti § 4 ods. 1a § 15 ods. 1písm.f) zákona č. 442/2002Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení čl. I bodov 12a 32 zákona č. 516/2021Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dňom vyhlásenia  (21.4.2022) výroku tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa obnovuje platnosť a účinnosť § 4 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení účinnom pred dátum 1.1.2022.

Od 21.4.2022 sú dotknuté ustanovenia zákona platné a účinné v nasledovnom znení:

Paragraf 4

Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky

(1) Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2) Opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve2a) vrátane projektovej činnosti2c) zabezpečuje a náklady znáša vlastník verejného vodovodu, na ktorý sa vodovodná prípojka pripája. Náklady na opravy a údržbu vrátane projektovej činnosti sú ekonomicky oprávnený náklad.

Paragraf 15

Povinnosti vlastníka verejného vodovodu

(1) Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť

  1. f) vybudovanie, opravu a údržbu pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod a opravy a údržbu vodovodnej prípojky zrealizovanej na verejnom priestranstve vrátane projektovej činnosti na vlastné náklady

ČISTOTA OBCHODNÉHO REGISTRA

Ako členov Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností Vás upozorňujeme na tzv. „Čistenie obchodného registra“ , ktoré bolo v rámci prednášok prezentované aj na konferencii Správa budov 2022.

Čistota obchodného registra, teda zapísanie všetkých potrebných a správnych údajov je potrebná najmä vzhľadom na právnu istotu tretích osôb v správnosť údajov zapísaných v obchodnom registri. Tieto tretie osoby sa tak môžu na takto zapísané údaje v obchodnom registri spoľahnúť. Dôvodom na čistenie obchodného registra je aj fungovanie elektronizácie verejnej správy a elektronických služieb vo všeobecnosti vzhľadom na skutočnosť, že údaje obchodného registra sú podkladom pre „základné – referenčné registre“, ktorých údaje sa považujú za pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak. Na overovanie údajov v referenčných registroch sú naviazané jednotlivé  elektronické služby a iné databázy v správe orgánov verejnej moci.

V zmysle ustanovenia § 768s Obchodného zákonníka sa v rámci „čistenia obchodného registra“ vymažú z obchodného registra zapísané osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a likvidátor ustanovený v likvidácii neuložil do zbierky listín ani do 31. decembra 2020 zoznam majetku, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020.

Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa môžu vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo už 2. apríla 2021 v Obchodnom vestníku č. 68/2021.

Zároveň aj priamo na webovom sídle www.orsr.sk  bolo pri jednotlivých spoločnostiach určených na výmaz zverejnené upozornenie, že zapísaná osoba bola v Obchodnom vestníku zverejnená v zozname osôb, ktoré môžu byt vymazané z obchodného registra.

Okrem toho aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v časti týkajúcej sa obchodného registra, je zverejnený Zoznam osôb, ktoré budú v spolupráci s registrovými súdmi vymazané.

Napriek uvedenému, v prípade, ak sa subjekty zverejnené vo vyššie uvedených zoznamoch domnievajú, že uvedená podmienka výmazu sa na nich nevzťahuje z dôvodu, že zoznam majetku do zbierky listín uložili, a nemajú byť z obchodného registra vymazané, môžu nás kontaktovať prostredníctvom mailu na vymazy.orsr@justice.sk.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi pripravuje ďalšiu fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze stanovených zapísaných osôb z obchodného registra. 

 Medzi takto stanovené zapísané osoby patria:

  • podniky zahraničných právnických osôb,
  • organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb,
  • organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,

ktoré ani do 30. septembra 2021 nepotvrdili zapísané údaje v obchodnom registri, alebo nenavrhli zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Predpokladaný termín zverejnenia daného zoznamu subjektov v Obchodnom vestníku bol stanovený na druhú polovicu marca.

Zákonom č. 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bola upravená táto povinnosť tak, že je potrebné doplniť identifikačné údaje o zákonom ustanovených osobách v podaní najneskôr do 30. septembra 2022.

Ak nedôjde k doplneniu vyššie uvedených údajov, registrový súd na najbližší návrh na zápis nebude prihliadať.

Ako príklad môžeme uviesť zapísanie rodného čísla, keďže rodné číslo sa stalo údajom povinným pre zápis v obchodnom registri.

Každá osoba zapísaná v obchodnom registri si to môže skontrolovať v aktuálnom výpise z obchodného registra, kde v prípade správnosti zapísaných údajov svieti zelená fajočka. V prípade potreby údaje doplniť tam svieti červený krížik, ktorý keď rozkliknete Vás už odkaže priamo na  ďalší postup.


POZRITE SA AKO TO VYZERALO

na 11. ročníku medzinárodnej konferencie

Správa budov 2022


UPOZORNENIE

Ako členov Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností Vás týmto upozorňujeme na aktuálne informácie týkajúce sa ceny plynu pre bytové domy s vlastnou kotolňou a odberom plynu viac ako 100 megawatthodinu ročne.

Ak patríte medzi bytové domy s vlastnou kotolňou a odberom plynu viac ako 100 megawatthodinu ročne a rapídne sa Vás dotklo zvyšovanie cien za dodávku plynu,  SPP ponúka od 1.3.2022  bytovým domom riešenie momentálnej situácie s vysokou cenou plynu.

Podmienkou pre získanie lepšej ceny plynu je podpísanie Zmluvy o dodávke plynu s SPP pričom cena za megawatthodinu bude závisieť od doby na ktorú bude zmluva podpísaná. Cena za dodávku plynu bude stanovená vrátene distribučných poplatkov a DPH nasledovne :

Zmluva o dodávke plynu podpísaná  na 3 roky – 69 eur za megawatthodinu

Zmluva o dodávke plynu podpísaná na 2 roky – 79 eur za megawatthodinu

Zmluva o dodávke plynu podpísaná na 1 roky – 89 eur za megawatthodinu

POZOR !!! O túto ponuku môžu  správcovia alebo spoločenstvá požiadať len v termíne do piatka 18.februára 2022 prostredníctvom emailu domovekotolne@mhsr.sk, na ktorý je potrebné zaslať predpísanú tabuľku, ktorú Vám prikladáme v prílohe emailu.

Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.


OZNAMY

Oznámenie o novele zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2022

Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov vznikajú na základe osobitného predpisu, ktorým je Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako právnická osoba má povinnosť viesť účtovníctvo v prípade ak tvorí vlastný majetok vlastnou činnosťou ako je napríklad výber poplatkov resp. platieb za správu.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov bez ohľadu na to, či účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva má povinnosť zostaviť  a uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok v prípade, ak má povinnosť podať daňové priznanie, ktorá mu vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo z daňového poriadku. 

Zákonom č. 456/2021 Z. z. bol novelizovaný § 23 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v súvislosti s ktorým sa rozšírila verejná časť Registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb, okrem iného ide aj o spoločenstva vlastníkov bytova nebytových priestorov. V zmysle prechodných ustanovení zákona o účtovníctve ale zverejnenie účtovných dokumentov vo verejnej časti registra (do teraz boli ukladané v neverejnej časti)  sa bude uplatňovať až na účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1.1.2022. Účtovné závierky spracované za rok 2021 sa ukladajú ešte  do tej istej časti ako minulý rok. 

Od 1.1.2022 nadobudli účinnosť aj ustanovenia o elektronickej podobe ukladania účtovných závierok a iných účtovných dokladov, pričom sa táto povinnosť vzťahuje na účtovné závierky a účtovné doklady, ktoré sa vkladajú do registra po 1.1.2O22.
Účtovná závierka sa do registra účtovných závierok ukladá prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

Ukladať účtovné dokumenty elektronicky nie je povinná okrem Slovenskej informačnej služby ani nezisková účtovná jednotka, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (SVB nemajú)  alebo jej to neustanovuje osobitný predpis.

Finančná správa  zároveň upozorňuje, že daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je naďalej možné podať aj v listinnej podobe, ak organizácia nie je povinná doručovať elektronicky. 

Zhrnutie:

Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré tvoria vlastný majetok sú povinné zverejniť účtovnú závierku v registri účtovných závierok ešte za rok 2021 v neverejnej časti. Účtovné závierky a iné účtovné doklady za rok 2022 sú povinní vkladať už do verejnej časti.

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov keďže nemajú povinnosť komunikovať elektronicky, môžu vkladať účtovnú závierku a iné doklady do registra ešte v písomnej forme.


Konanie schôdze počas núdzového stavu a lockdownu

V aktuálnej situácii sa môže konať schôdza vlastníkov bytov a NP podľa zákona č. 182/1993 Z.z., avšak len za dodržania podmienok, ktoré stanovuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pre takéto hromadné podujatia (konkrétne povinnosti podľa § 3 písm. d), f) až m) vyhl. č. 261/2021.)

Ak sa však zmenia nižšie uvedené predpisy, je potrebné to, či konanie schôdze je možné, znovu prehodnotiť.

Zdôvodnenie je nasledovné:

Na vykonanie schôdze vlastníkov bytov a NP v bytovom dome v aktuálnej situácii – núdzový stav, obmedzenie pohybu a hromadných podujatí sa musíme spravovať :

– uznesením vlády SR č. 695/2021 z 24.11.2021,

– vyhláškou ÚVZ SR č. 261/2021 z 24.11.2021.

Uznesenie vlády upravuje obmedzenie pohybu, ale v časti C1 bod 4 stanovuje výnimku v čase od 5.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené v Prílohe č. 2. Takým podujatím sú aj schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Schôdza vlastníkov bytov a NP sa uskutočňuje na základe zákona č. 182/1993 Z.z.

Vyhláška ÚVZ SR č. 261/2021 upravuje v § 2 ods. 2 psím. d) výnimku zo zákazu hromadných podujatí pre zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Organizátor schôdze na základe zákona však musí dodržať povinnosti stanovené touto vyhláškou v § 3 písm. d), f) až m).


Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.