OZNAMY

V aktuálnej situácii sa môže konať schôdza vlastníkov bytov a NP podľa zákona č. 182/1993 Z.z., avšak len za dodržania podmienok, ktoré stanovuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pre takéto hromadné podujatia (konkrétne povinnosti podľa § 3 písm. d), f) až m) vyhl. č. 261/2021.)

Ak sa však zmenia nižšie uvedené predpisy, je potrebné to, či konanie schôdze je možné, znovu prehodnotiť.

Zdôvodnenie je nasledovné:

Na vykonanie schôdze vlastníkov bytov a NP v bytovom dome v aktuálnej situácii – núdzový stav, obmedzenie pohybu a hromadných podujatí sa musíme spravovať :

– uznesením vlády SR č. 695/2021 z 24.11.2021,

– vyhláškou ÚVZ SR č. 261/2021 z 24.11.2021.

Uznesenie vlády upravuje obmedzenie pohybu, ale v časti C1 bod 4 stanovuje výnimku v čase od 5.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené v Prílohe č. 2. Takým podujatím sú aj schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Schôdza vlastníkov bytov a NP sa uskutočňuje na základe zákona č. 182/1993 Z.z.

Vyhláška ÚVZ SR č. 261/2021 upravuje v § 2 ods. 2 psím. d) výnimku zo zákazu hromadných podujatí pre zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Organizátor schôdze na základe zákona však musí dodržať povinnosti stanovené touto vyhláškou v § 3 písm. d), f) až m).


Pozývame vás na 11. ročník medzinárodnej konferencie


Upozornenie k novej povinnosti, zavedenej na základe novely zákona o DPH účinnej od 15.11.2021

Platitelia DPH registrovaní pre DPH k 15.11.2021 sú povinní oznámiť finančnej správe bankové účty do 30.11. 2021.

Oznámenie bankových účtov musí platiteľ DPH vykonať len na štruktúrovanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a je zverejnený na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk. Tlačivo je dostupné po prihlásení sa na portáli finančnej správy v Osobnej internetovej zóne v Katalógu formulárov v časti Správa daní > Daň z pridanej hodnoty > Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie. Oznámenie bankových účtov vykonané na inom tlačive nebude finančná správa akceptovať.

Na základe § 6 a § 85kk novelizovaného zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zákonom č. 408/2021 Z.z. (ďalej len zákon o DPH) sú všetci platitelia DPH povinní od 15.11.2021 oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie, ktoré je predmetom DPH podľa § 2 zákona o DPH, t.j. ktoré používajú na zdaniteľné obchody podliehajúce slovenskej DPH (bankové účty).

Povinnosť oznamovania bankových účtov podľa novelizovaného zákona o DPH sa vzťahuje len na platiteľov DPH, t.j. na osoby registrované v SR podľa § 4, § 4b, § 5 zákona o DPH. Osoby registrované podľa § 7, resp. § 7a zákona o DPH nie sú platiteľmi DPH a preto sa na nich táto povinnosť nevzťahuje.


Zmeny v legislatíve

S účinnosťou od 31.3.2021 boli vyhlásené v zákone 115/2021 Z. z. nasledujúce zmeny: Zmeny v legislatíve


Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.