OZNAMY

Dovoľujeme si upozorniť na nasledujúce odkazy, dokumenty v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom COVID-19:

Slovenská advokátska komora upozorňuje ľudí, že lehoty už plynú.

https://www.sak.sk/web/sk/cms/news/form/list/form/row/158337/_event

Upozornenie na pokračovanie v plynutí lehôt

Zákonom číslo 62/2020 Z. z. boli pozastavené lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva.

Uvedené lehoty neplynuli od 27.03.2020 do 30.04.2020, teda tento čas sa do týchto lehôt nepočítal.

Od 1.05.2020 lehoty opäť plynú.

Úplné znenie zákona č. 62/2020 nájdete tu – https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/62/20200512.html .

Konferencia „Správa budov 2020“, sa mala uskutočniť v termíne  1.– 3. 4. 2020.

Zdravie je však na prvom mieste.

V súlade s preventívnymi opatreniami krízového štábu SR v súvislosti so šírením koronavírusu musíme pristúpiť k presunu termínu našej konferencie.

Máme potvrdený nový termín konferencie:  2.-4. 9. 2020

Účastnícke a partnerské poplatky, aj poplatky za ubytovanie sa presúvajú automaticky.

Za pochopenie ďakujeme.

„Vyúčtovacie“ schôdze počas hrozby KORONAVÍRUSU

Do ZSaUN sa množia otázky na tému KORONAVÍRUSU od správcov, ktorí robia spravidla každý rok  schôdze s témou vyúčtovania. Problémy (otázky)  sú zamerané na nasledovné témy:

  1. Vlastníci nechcú prísť na schôdzu, lebo sa boja vírusu
  2. Na druhej strane – ak nebude schôdza – správca (podľa tvrdenia vlastníkov) nemá nárok na poplatok za správu (do toho sa môže „obuť“  nejaký  „iniciatívny“ vlastník)

Prosíme o usmernenie na túto tému…

Za ZSaUN navrhujeme:

Prijať /vydať  písomné usmernenie o možnosti (náhradného) riešenia a usmernenia pre správcov a vlastníkov – napríklad v zmysle:

  1. Schôdzu robiť len v nevyhnutnom prípade, ak treba hlasovanie – navrhujeme písomné (aj to len v nevyhnutnom prípade).
  2. Ak nie je nevyhnutne nutná schôdza,  program schôdze (najčastejšie vlastníci vyžadujú schôdzu pre najpodstatnejší bod: „ako dopadlo vyúčtovanie?“) – navrhujeme umiestniť na mieste obvyklom (výveska) a zároveň prosíme v usmernení stanoviť, že tieto spôsoby náhradných riešení  nebudú dôvodom ani príčinou toho, aby správcovi nepatril poplatok za správu v ďalšom období.

Na naše otázky sme dostali odpoveď z ministerstva financií, ktoré uverejňujeme bez úprav nasledovne:

Prostredníctvom elektronickej pošty ste sa dňa 09.03.2020 obrátili na Ministerstvo financií SR vo veci usmernenia pri konaní schôdzí vlastníkov v dome. V uvedenej veci Vám z hľadiska našej vecnej pôsobnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) zasielam odpoveď na uvedenú problematiku:

Podľa § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov je správca povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.

Podľa § 8a ods. 4 zákona o vlastníctve bytov, ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia v lehote podľa § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu; nárok na platbu za správu nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra bežného roka plán opráv na nasledujúci kalendárny rok podľa § 8b ods. 1 písm. g) zákona o vlastníctve bytov.

Podľa § 8b ods. 1 písm. f) zákona o vlastníctve bytov pri správe domu je správca povinný zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiadajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov.

Z uvedených ustanovení zákona o vlastníctve bytov explicitne nevyplýva forma predloženia správy o činnosti správcu (finančné hospodárenie a stav bytového domu) a vyúčtovania. Zákon správcovi neukladá povinnosť zvolať schôdzu vlastníkov z dôvodu uvedeného v § 8a ods. 2 zákona o vlastníctve bytov. Zákon správcovi ukladá povinnosť uvedené dokumenty predložiť vlastníkom bytom a nebytových priestorov v dome a lehotu na splnenie tejto povinnosti.

Správca je podľa § 8b ods. 1 písm. f) zákona o vlastníctve bytov povinný zvolať schôdzu vlastníkov aspoň raz za rok. Máme za to, že správca by mal pri zvolávaní schôdze v súčasnosti dôkladne zvážiť jej nutnosť. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území Slovenskej republiky by mal každý správca predovšetkým rešpektovať všetky opatrenia, ktoré boli vydané v súvislosti s prevenciou pred šírením ochorenia Covid-19.

Potrebné informácie sú zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.