Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností Vám ponúka vzorové dokumenty alebo možnosť konzultácie obsahu Vášho dokumentu. Službu môžu využiť členovia aj nečlenovia združenia vypísaním žiadosti, ktorú nájdete na:  https://zsaun.sk/dokumenty-na-stiahnutie/ a následným zaslaním na zsaun@zsaun.sk.

Ponuka vzorových dokumentov:

  • Zmluva o výkone správy
  • Zmluva o spoločenstve
  • Mandátna zmluva
  • Zmluva o dielo
  • Nahliadanie do dokladov vzor zápisu
  • Schôdza vlastníkov (celá dokumentácia)
  • Písomné hlasovanie (celá dokumentácia)
  • Rokovací poriadok rady SVB, práva a povinnosti
  • Nájomná zmluva na prenájom spoločných častí

Dokumenty na stiahnutie

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY TÝKAJÚCE SA SPRÁVY BYTOVÝCH DOMOV:

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182

Zákon 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov :

https://www.epi.sk/zz/2015-246