5.3.2024 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Jedným zo základných práv vlastníka a zároveň povinnosti správcu je vo všeobecnosti nárok na informácie, ktorý je v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov upravený takto:

V zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

Spoločenstvo a správca sú povinní :

  1. d)  umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu“

V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

„ Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie. „

 

Vzhľadom na vyššie uvedené a zaužívanú prax odporúčam požiadať správcu o možnosť nahliadať do dokumentov písomne. Následne by si mal správca s vami dohodnúť stretnutie, na ktorom Vám dokumenty predloží.

V prípade, že správca túto Vašu požiadavku ignoruje a teda porušuje svoju zákonnú povinnosť ste oprávený sa s podnetom obrátiť aj na Slovenskú obchodnú inšpekciu.