14.3.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

To či bytový dom má alebo nemá výťah, resp. bol takto konštrukčne postavený bolo niekedy a aj teraz je rozhodnutie staviteľa.

Väčšina bytových domov do 4 poschodí výťahom nedisponuje. Samozrejme doba ide dopredu a stretávame sa s tým, aj keď ešte nie tak často, že ak je to technický možné tak si vlastníci schvália vybudovanie nového výťahu.

Nie je možné niekomu takúto výstavbu nariadiť.

Pri výstavne nového výťahu sa vyžaduje v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov súhlas 100 % vlastníkov v dome.

V zmysle § 14b ods. 5  zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

„ Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu. „

Osobitným zákonom sa v tomto prípade považuje § 33 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

  • 33 ods. 2

„Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak sa zdvíhacím zariadením umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou. Zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie.“