Správa budov – jeseň 2022

Medzinárodná konferencia „Správa budov“, ktorá má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a patrí medzi vyhľadávané odborné konferencie pre správcov,  priniesla na jar novinku. Bola ňou požiadavka  správcov, aby organizátori usporiadali  konferenciu  „Správa budov“ 2x ročne. Vyhoveli sme tejto požiadavke a v septembri sme usporiadali konferenciu „Správa budov – jeseň 2022“. Ako sa podarila? Dočítate sa v nasledujúcich riadkoch…

Konferencia „Správa budov  jeseň 2022“ sa konala v dňoch 21. – 23.9.2022 už klasicky v priestoroch hotela Galeria Thermal Bešeňová**** a hotela Bešeňová***.

Ako všetky, aj táto konferencia mala za cieľ zvyšovanie odbornej úrovne správcov. K tomu jej pomáhajú nielen odborníci z radov akademických pracovníkov, ale aj naši partneri – firmy, ktoré sa prezentujú na odborných prednáškach svojimi novinkami, technickými inovatívnymi riešeniami a v neposlednej rade radami a skúsenosťami z praxe. Technické prednášky sú tradične dopĺňané prednáškami z oblasti finančných riešení, prevádzky a údržby budov a toho roku sa časť prednášok zamerala aj na oblasť merania a rozpočítavania.

Naše pozvanie prijali zástupcovia firiem ako partneri konferencie, ktorí svojimi produktmi, či službami vstupujú do bytových domov, venujú sa obnove domov, obnove technických častí a zariadení. Pri konferenčnej miestnosti sa nachádzali stolíky partnerov  konferencie.  Pracovníci firiem  predstavovali svoje  produkty a služby, ktoré poskytuje ich firma. Účastníci mali možnosť konzultovať témy, ktoré ich zaujali v prednáškach prezentujúcich sa firiem. Každý z partnerov sa snažil predstaviť novinky zo svojho odboru, čím každý z nich zvýšil odbornú úroveň konferencie, za čo im patrí vďaka.

Za úspešnú konferenciu patrí naša vďaka nielen Štátnemu fondu rozvoja bývania, pod ktorého záštitou sa konferencia uskutočnila, ale aj naši generálnym partnerom: spoločnosti LUKYSTAV s.r.o. a spoločnosti UMYJEMTO SK, s.r.o. Poďakovanie patrí aj všetkým firmám a spoločnostiam, ktoré sa konferencii zúčastnili či už ako aktívni alebo pasívni partneri. Poďakovanie patrí:  ALUMISTR SE, Dražobník s.r.o., FlexaFIN s.r.o., Generali Poisťovňa, Henkel Slovensko s.r.o., ista Slovakia, s.r.o., LAK CONSULTING s.r.o., Master Builders Solutions Slovakia s.r.o., Ostendorf – OSMA s.r.o., OTIS Výťahy s.r.o., PMGSTAV SK, s.r.o., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., SanaTOP s.r.o., Sensus Slovensko s.r.o., Slovenská sporiteľňa a.s., Strechy 92 s.r.o., Techem s.r.o., TT ‐ VÝŤAHY s.r.o., UPONOR s.r.o., Výtahy Pardubice, a.s.

Na konferencii „Správa budov – jeseň 2022“ sa zúčastnilo 181 účastníkov. Na konferenciu prijali pozvanie  zástupcovia profesionálnych správcovských spoločností správcovia, správcov spravujúcich bytové domy ako fyzické osoby,  zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, pracovníci stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcovia bytových hospodárstiev, vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí majú záujem o informácie, či sa správne postupuje pri správe ich domov, pracovníci štátnej správy, s agendou správy budov, stavebných konaní a pod.

Okrem predstaviteľov a pracovníkov správcovských spoločností sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej obchodnej inšpekcie a akademickej obce, konkrétne doc. Ing. Danica Košičanová PhD., zo SvF TUKE Košice a Ing. Michal Faltejsek  z VŠB Ostrava.

Program konferencie bol rozdelený do sekcií: FINANCOVANIE  SPRÁVY BUDOV, OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV, MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE, SPRÁVA BUDOV

Prvý deň konferencie bol už tradične zameraný na financovanie správy budov. Úvodom tejto sekcie bola dominantná prednáška Ing. Juraja Bartoša, v ktorej sa správcovia dozvedeli o aktuálnom stave v  podávaní žiadostí na ŠFRB v roku 2022. Mnoho správcov podáva žiadosti na obnovu práve cez ŠFRB, preto informácie pre nich boli dôležité. Termín podávania žiadostí do 30.9.2022 sa blížil, o to cennejšie boli  rady, čoho sa majú správcovia pri podávaní žiadostí  vyvarovať.  Po prednáške p. Bartoša nasledovali spoločnosti, poskytujúce finančné služby: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., poisťovacia spoločnosť FlexaFIN, s.r.o. , v spolupráci so spoločnosťou Generalli poisťovňa.

Prvý deň konferencie bol ukončený generálny partnerom spoločnosťou UMYJEMTO SK, s.r.o., netradične nie prednáškou ale prítomným  ponúkli  zábavu v podobe  „30 minút magickej show s generálnym partnerom Umyjemto“  v podaní zabávača Jakuba Vosáhla.  Klasicky aj prípitok v prvý večer konferencie patril generálnemu partnerovi – spoločnosti UMYJEMTO SK, s r.o.

Druhý deň paril dopoludnia témam obnovy bytových domov. Prvou prednáškou bolo pokračovanie témy využitia dažďových vôd pre ploché strechy v podaní doc. Ing. Danici Košičanovej, PhD. Po nej nasledovala veľmi zaujímavá prednáška p. Körnera na tému decentralizácie tepelnej techniky v BD, podobnou témou, zameranou na primárne energie v bytových domoch sa zapodieval p. Piták (obaja za ZSaUN).

Témy obnovy bytových domov boli zamerané  na správne voľby kanalizácií pri rekonštrukciách domových odpadov v podaní p. Garaiho zo spoločnosti OSMA s.r.o. (CZ), zaskleniam balkónov sa venoval p. Hipík zo spoločnosti ALUMISTR SE a výťahy bez strojovní predstavila spoločnosť  OTIS Výťahy, s.r.o.  Riešenia obnovy fasád CERESIT predstavil  p. Vician od spoločnosti HENKEL Slovensko, s.r.o,  trendy v rekonštrukciách striech panelových domov predstavia spoločnosť STRECHY 92 s.r.o. v podaní  p. Hanačíka a p. Slánskeho. V sekcii obnovy nesmel chýbať ani generálny partner druhého dňa konferencie – spoločnosť LUKYSTAV s.r.o., kde  sa p. Petrovičová vo svojej prednáške zamerala na tému zatepľovacieho systému po jeho životnosti.

Možno aj vďaka nastupujúcej energetickej kríze sa stále zaujímavejšou sa stáva sekcia Meranie a rozpočítavanie. Techem smart systém predstavil p. Laca zo spoločnosti TECHEM s.r.o., digitalizácii a energetickému monitoringu sa venoval  p. Jančula z firmy ista Slovakia, s.r.o. Prvýkrát sa prezentovala spoločnosti SENSUS Slovensko s.r.o.  s témou merania vody a tepla v bytovom segmente . Tému zavŕšili kolegovia zo SOI prednáškou p. Rondzíka o domových kotolniach, a následne sa poplatkom za teplo p. Tomko.  V sekcii sme sa venovali ešte problematike zmeny správcu v bytovom dome v podaní  JUDr. Guoth zo ZSaUN.

Tretí deň sa niesol v duchu odborných prednášok, ktoré zahájil akademický kolega zo zahraničia. Ing. Michal Faltejsek z VŠB Ostrava sa venoval problematike softwarovej podpory správy budov. Po nich nasledovali domáce prednášky z kuchyne ZSaUN, ktoré sa venovali zrušeniu SVB likvidáciou, ako aj komunikácii  správcu s vlastníkmi. Aktuálnym riešeniam problémov  pri správe budov a myšlienke potreby komory správcov sa venovali JUDR. Jana Guoth a Mg. Eugen Kurimský. Týmto konferencia skončila,  po nej sa uskutočnilo v prednáškovej sále valné zhromaždenie ZSaUN.

Konferencia sa niesla aj tohto roku v priateľskom a súdržnom duchu. Sme radi, že žiadna mimoriadna udalosť nenarušila pokojný a príjemný priebeh konferencie, účastníci odchádzali spokojní a nabití novými vedomosťami. Organizátori z dotazníkov pokojnosti nazbierali nové námety, ktorým sa budú zapodievať a venovať.  Vďaka patrí všetkým, ktorí svojimi podnetmi prispeli na vylepšenie činnosti a organizovania konferencie do budúcna.

Záverom chceme poďakovať všetkým za účasť a podporu.

Tešíme sa na stretnutie na jar 2023!  Veríme, že sa  stretneme v ešte hojnejšom počte!


Správa budov 2022

S rozpačitými pocitmi sme sa pustili do organizácie v poradí už 11. Medzinárodnej konferencie „Správa budov“, ktorá má na Slovensku tradíciu a patrí medzi vyhľadávané odborné konferencie  správcov všetkých typov správy. Koncom roku 2021 sme nevedeli, ako dopadnú obmedzenia týkajúce sa opatrení pandémie Covid19. Napriek tomu sme dúfali, že príchodom jari opatrenia (ako každý rok) pominú a po odovzdaní daňových priznaní padne dobre každému trochu relaxu v kombinácii s odborným rastom. Podarilo sa. Ako? Opýtajte sa tých vyše 240-tich účastníkov, ktorí tam boli….

Konferencia už tradične má za cieľ zvyšovanie odbornej úrovne správcov. K tomu jej pomáhajú nielen odborníci z radov akademických pracovníkov, ale aj naši partneri – firmy, ktoré sa prezentujú na odborných prednáškach svojimi novinkami, technickými inovatívnymi riešeniami a v neposlednej rade radami a skúsenosťami z praxe. Technické prednášky sú tradične dopĺňané prednáškami z oblasti finančných riešení, prevádzky a údržby budov a toho roku sa časť prednášok zamerala aj na oblasť merania a rozpočítavania.

Prvý deň konferencie bol už tradične zameraný na financovanie správy budov. Úvodom tejto sekcie bola dominantná prednáška Ing. Juraja Bartoša, v ktorej sa správcovia dozvedeli o novinkách pri podávaní žiadostí na ŠFRB v roku 2022. Treba podotknúť, že sa naša konferencia uskutočnila pod záštitou ŠFRB po prvý krát, za čo Štátnemu fondu rozvoja bývania patrí naša srdečná vďaka.  Mnoho správcov podáva žiadosti na obnovu práve cez ŠFRB, preto informácie pre nich boli dôležité.  Po ich prednáške nasledovali spoločnosti, poskytujúce finančné služby: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., poisťovacie spoločnosti FlexaFIN, s.r.o. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.Novinkou bola SEIA s prezentáciou energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU… Za pohľad na financovanie obnovy bytových domov z pohľadu nárastu cien materiálov (aj práce) ďakujeme spoločnosti LUKYSTAV, s.r.o., sekciu uzatvoril Ing. Jozef Habánek s témou znižovania nákladov na energie.

Klasický druhý deň paril dopoludnia témam obnovy bytových domov. Medzi prvé boli zaradené prednášky technickej inšpekcie s témou bezpečnosti plynovodov a následne modernizácie a prevádzkovania starších výťahov. Ne výťahy nadviazali prednášky o servisovaní výťahov z pohľadu spoločnosti KONE s.r.o. Obnove fasád sa venovali spoločnosti PMGSTAV SK, s.r.o., CAPAROL  Slovakia s.r.o. a BAUMIT s.r.o.  Témou obnovy balkónov s možnosťou zasklenia v podaní p. Hipíka zo spoločnosti ALUMISTR SE bola dopoludňajší program naplnený.

Nepochybne zaujímavé témy nasledovali popoludní. Patrili sem prednášky a poznatky SOI týkajúce sa domových kotolní ako aj nedoplatkov za teplo. Bezpochyby to boli oblasti, ktoré sa týkajú nás všetkých. Nasledovali témy, týkajúce sa odpočtov a merania a rozpočítavania. Spoločnosť ista Slovakia s.r.o., sa venovala povinnosti inštalácie diaľkových meračov, ENBRA  SLOVAKIA  s.r.o. sa venovala metrológii a ekológii. Systém LoRa predstavila firma SERIO, s.r.o., smart metering predstavila spoločnosť ENERGO AQUA, s.r.o.

Popoludnie pokračovali prednášky týkajúce sa zdravej vody pre ľudí v podaní prof. Ing. Vranayovej, PhD., po nej  sa venovala spoločnosť COMAP Praha s.r.o. riešeniam pre úsporu energie pri kúrení bytov.  Každoročne sa účastníci konferencie tešia na prednášky Ing. Michaláčovej – tentoraz na tému únikových ciest pri požiaroch so skvelým videom o tom, ako to vyzerá v praxi naozaj …  Maratón prednášok ukončili  JUDr. Zuzana Adamová – Tomková a JUDr. Jana Guoth odpoveďami na otázky, ktoré účastníci zaslali na konferenciu.

Tretí deň sa niesol v duchu odborných prednášok, ktoré zahájili naši akademickí kolegovia z domova aj zo zahraničia.  Doc. Ing. Svoboda z ČVUT Praha pohovoril o diagnostike panelovej výstavby, dažďovým záhradám pre bytové domy sa venovala doc. Ing. Košičanová, PhD., a Ing. Faltejsek z VŠB Ostrava sa venoval problematike riadenia procesov správy a prevádzky v bytových domoch v časoch Covidu.

Maratón  odborných prednášok a súčasne zahájenie panelovej diskusie  o „návrhoch zmien vyhlášky 240/2016 Z.z. o rozpočítavaní tepla“, zahájil doc. František Vranay, PhD. svojou prednáškou o aplikácii modulov rozvodov teplej vody. Na diskusii, ktorá bola ukončená bohatou diskusiou, sme privítali aj pána Ing. Petrusa PhD., z MH SR. Diskutovali aj Ing. Verčimák, Ing. Habánek, Ing. Piták. Téma bola nanajvýš zaujímavá, ale ako návrh vyhlášky skončí naozaj, to závisí ešte od pripomienkového konania a prípadných poslaneckých návrhov, ktoré nás ešte len čakajú. Dopoludňajší program ukončila klasicky prednáška týkajúca sa právnych problémov pri správe budov v podaní JUDr. Adamovej  – Tomkovej. Tým sa bohatý program konferencie skončil a myšlienka urobiť takúto konferenciu aj na jeseň – zarezonovala u mnohých ako dobrý nápad.  Predbežne to vyzerá na september, spresnenie sa dozviete všetci včas.

Za úspešnú konferenciu patrí naša vďaka nielen ŠFRB, pod ktorého záštitou sa konferencia uskutočnila, ale aj naši generálnym partnerom: spoločnosti LUKYSTAV s.r.o. a spoločnosti TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.. Poďakovanie patrí aj všetkým firmám a spoločnostiam, ktoré sa konferencii zúčastnili či už ako aktívni alebo pasívni partneri. Spolu so správcami tvoríme jednu veľkú rodinu, tešíme sa známym tváram a konštatujem, že pomaly sme vytvorili jednu veľkú rodinu, ktorej cieľom je pomáhať si navzájom.

Verím, že sa na najbližšej konferencii zas stretneme v ešte hojnejšom počte.

Ďakujem všetkým za účasť a prajem mnoho zdravia a úspechov!

E.Kurimský