Konferencia: Správa budov – jeseň 2022 klope na dvere

Medzinárodná konferencia „Správa budov“ sa za minulé roky stala snáď najobľúbenejšou konferenciou na Slovensku.  Jej cieľom je už vyše 11 rokov zvyšovanie odbornej úrovne správcov bytových domov a nebytových priestorov. Správcovia, ktorí sa za ostatné roky konferencie zúčastňovali, získali nadštandardné vzťahy nielen s dodávateľskými firmami, ale získali aj kamarátsko – priateľské vzťahy medzi sebou navzájom.  Výsledkom týchto vzťahov je spolupráca, pri ktorej si pomáhajú navzájom. Takto si vytvorili veľkú „rodinu“, čomu sme ako organizátori, veľmi radi.

Do minulého roku  bola konferencia Správa budov organizovaná raz ročne.  Vďaka výbornej atmosfére sa pochopiteľnou stala vôľa správcov stretávať sa častejšie. V apríli sa správcovia rozhodli a v dotazníkoch spokojnosti uviedli požiadavku, aby organizátori organizovali aj jesennú konferenciu. Správa budov by sa mala tradovať teda od svojho 11. ročníka na jarnú a jesennú.  Želaniu správcov sme vyhoveli a v termíne  21. – 23. 9. 2022 privíta Bešeňová správcov na konferencii „Správa budov – jeseň 2022“, na ktorú Vás týmto srdečne pozývame.

Čo vás čaká na konferencii?

Okrem tradičnej dobrej nálady sme sa snažili zabezpečiť pre účastníkov konferencie bohatý program s kvalitnými prednáškami a diskusiami na aktuálne témy.

Tradične prvý deň je venovaný ŠFRB, pod ktorého záštitou sa konferencia koná. Po úvodnej prednáške nasledujú  prednášky zamerané na financovanie obnovy a poisťovanie bytových domov. Problematiku zvyšovania cien za stavebné materiály a práce v náväznosti na odsúhlasené úvery a ich navyšovanie chceme riešiť v diskusii, ktorá uzavrie prvý blok konferencie.

Generálny partner prvého večera konferencie – spoločnosť UMYJEM TO SK s.r.o. ponúkne v druhej časti konferencie okrem svojej prednášky aj „30 minút magickej show“ , ktorou sa ukončí prvý deň konferencie.

Druhý deň je dopoludnie venované témam, ktoré sú zamerané na obnovu bytových domov. Generálny partner druhého večera konferencie, spoločnosť  LUKYSTAV s.r.o.  prednesie prednášku, ktorá sa venuje sanácii už zateplených bytových domov. Okrem nej nebudú chýbať prednášky  týkajúce sa balkónov v podaní spoločnosti Alumistr SE, novou témou budú strechy bytových domov  a ich rekonštrukcie v podaní spoločnosti STRECHY 92 s.r.o. Možno sa dozvieme niečo aj o zelených strechách, o ktoré správcovia prejavili záujem na jarnej konferencii.  Nebudú chýbať ani výťahy bez strojovne od spoločnosti OTIS Výťahy s.r.o. a po nej prejdeme pozvoľna na témy správnej kanalizácie bytových domov od spoločnosti OSMA s.r.o., a využitia dažďových vôd v podaní odbornej garantky konferencie – doc. Ing. Danici Košičanovej, PhD.  Tepelnej technike v BD sa bude venovať prednáška pána Körnera, nového člena ZSaUN.

Popoludnie bude venované pálčivým témam merania a rozpočítavania. Spoločnosti TECHEM s.r.o., ista Slovakia, s.r.o. a SENSUS Slovensko a.s. predstavia svoje produkty a ich výhody  hlavne v oblasti diaľkového odpočtu a digitalizácie či energetického monitoringu pre správcov. Primárnym energiám v bytových domoch sa bude venovať Ing. Piták. Po prestávke sa budeme venovať problematike správy budov  pri odovzdávaní a preberaní bytového domu pri zmene správcu v podaní JUDr. Guoth, výkonnej riaditeľky ZSaUN.  Na želanie správcov nás opäť navštívia pracovníci SOI s témou prognózy poplatkov za teplo a budúcnosti domových kotolní. Veríme, že aj diskusia bude pri súčasnom raste cien za teplo a plyn, minimálne zaujímavá…

Posledný deň konferencie bude venovaný našim hosťom.  BOZP pri obnove bytových domov je témou doc. Svobodu z ČVUT Praha a prednáška zameraná na software pri správe budov nás čaká v podaní Ing. Faltejska z VŠB Ostrava. Témy zamerané na správu budov sa budú týkať komunikácie s vlastníkmi, aktuálnym  problémom v správe budov a opäť sa vrátime k otázke potreby vytvorenia komory správcov.  Týmto sa oficiálna časť konferencie ukončí, nasledovať bude konferencia pokračovať  už len pre členov ZSaUN – Valným zhromaždením Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

Nebude samozrejme chýbať ani relax v podobe kúpania sa, diskusie a debaty s priateľmi a správcami, ako aj partnermi konferencie. Za ostatné roky vieme, že práve večerné debaty sú najplodnejšie. Utužovanie vzťahov a diskusia nebude ohraničená časom, veríme, že dobrá nálada našich účastníkov konferencie neopustí.

Ak ste sa ešte neprihlásili, nezabudnite zaslať prihlášku najlepšie mailom na adresu: zsaun@zsaun.sk  alebo sa prihláste na www.zsaun.sk online.

Pripomínam, že všetci, ktorí sa zúčastnili konferencie „Správa budov“ na jar, majú zľavu z účastníckeho poplatku  vo výške 10 €. Využite túto zľavu!

Už teraz tešíme na stretnutie  PRÁVE S VAMI !!!


Správa budov 2022

S rozpačitými pocitmi sme sa pustili do organizácie v poradí už 11. Medzinárodnej konferencie „Správa budov“, ktorá má na Slovensku tradíciu a patrí medzi vyhľadávané odborné konferencie  správcov všetkých typov správy. Koncom roku 2021 sme nevedeli, ako dopadnú obmedzenia týkajúce sa opatrení pandémie Covid19. Napriek tomu sme dúfali, že príchodom jari opatrenia (ako každý rok) pominú a po odovzdaní daňových priznaní padne dobre každému trochu relaxu v kombinácii s odborným rastom. Podarilo sa. Ako? Opýtajte sa tých vyše 240-tich účastníkov, ktorí tam boli….

Konferencia už tradične má za cieľ zvyšovanie odbornej úrovne správcov. K tomu jej pomáhajú nielen odborníci z radov akademických pracovníkov, ale aj naši partneri – firmy, ktoré sa prezentujú na odborných prednáškach svojimi novinkami, technickými inovatívnymi riešeniami a v neposlednej rade radami a skúsenosťami z praxe. Technické prednášky sú tradične dopĺňané prednáškami z oblasti finančných riešení, prevádzky a údržby budov a toho roku sa časť prednášok zamerala aj na oblasť merania a rozpočítavania.

Prvý deň konferencie bol už tradične zameraný na financovanie správy budov. Úvodom tejto sekcie bola dominantná prednáška Ing. Juraja Bartoša, v ktorej sa správcovia dozvedeli o novinkách pri podávaní žiadostí na ŠFRB v roku 2022. Treba podotknúť, že sa naša konferencia uskutočnila pod záštitou ŠFRB po prvý krát, za čo Štátnemu fondu rozvoja bývania patrí naša srdečná vďaka.  Mnoho správcov podáva žiadosti na obnovu práve cez ŠFRB, preto informácie pre nich boli dôležité.  Po ich prednáške nasledovali spoločnosti, poskytujúce finančné služby: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., poisťovacie spoločnosti FlexaFIN, s.r.o. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.Novinkou bola SEIA s prezentáciou energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU… Za pohľad na financovanie obnovy bytových domov z pohľadu nárastu cien materiálov (aj práce) ďakujeme spoločnosti LUKYSTAV, s.r.o., sekciu uzatvoril Ing. Jozef Habánek s témou znižovania nákladov na energie.

Klasický druhý deň paril dopoludnia témam obnovy bytových domov. Medzi prvé boli zaradené prednášky technickej inšpekcie s témou bezpečnosti plynovodov a následne modernizácie a prevádzkovania starších výťahov. Ne výťahy nadviazali prednášky o servisovaní výťahov z pohľadu spoločnosti KONE s.r.o. Obnove fasád sa venovali spoločnosti PMGSTAV SK, s.r.o., CAPAROL  Slovakia s.r.o. a BAUMIT s.r.o.  Témou obnovy balkónov s možnosťou zasklenia v podaní p. Hipíka zo spoločnosti ALUMISTR SE bola dopoludňajší program naplnený.

Nepochybne zaujímavé témy nasledovali popoludní. Patrili sem prednášky a poznatky SOI týkajúce sa domových kotolní ako aj nedoplatkov za teplo. Bezpochyby to boli oblasti, ktoré sa týkajú nás všetkých. Nasledovali témy, týkajúce sa odpočtov a merania a rozpočítavania. Spoločnosť ista Slovakia s.r.o., sa venovala povinnosti inštalácie diaľkových meračov, ENBRA  SLOVAKIA  s.r.o. sa venovala metrológii a ekológii. Systém LoRa predstavila firma SERIO, s.r.o., smart metering predstavila spoločnosť ENERGO AQUA, s.r.o.

Popoludnie pokračovali prednášky týkajúce sa zdravej vody pre ľudí v podaní prof. Ing. Vranayovej, PhD., po nej  sa venovala spoločnosť COMAP Praha s.r.o. riešeniam pre úsporu energie pri kúrení bytov.  Každoročne sa účastníci konferencie tešia na prednášky Ing. Michaláčovej – tentoraz na tému únikových ciest pri požiaroch so skvelým videom o tom, ako to vyzerá v praxi naozaj …  Maratón prednášok ukončili  JUDr. Zuzana Adamová – Tomková a JUDr. Jana Guoth odpoveďami na otázky, ktoré účastníci zaslali na konferenciu.

Tretí deň sa niesol v duchu odborných prednášok, ktoré zahájili naši akademickí kolegovia z domova aj zo zahraničia.  Doc. Ing. Svoboda z ČVUT Praha pohovoril o diagnostike panelovej výstavby, dažďovým záhradám pre bytové domy sa venovala doc. Ing. Košičanová, PhD., a Ing. Faltejsek z VŠB Ostrava sa venoval problematike riadenia procesov správy a prevádzky v bytových domoch v časoch Covidu.

Maratón  odborných prednášok a súčasne zahájenie panelovej diskusie  o „návrhoch zmien vyhlášky 240/2016 Z.z. o rozpočítavaní tepla“, zahájil doc. František Vranay, PhD. svojou prednáškou o aplikácii modulov rozvodov teplej vody. Na diskusii, ktorá bola ukončená bohatou diskusiou, sme privítali aj pána Ing. Petrusa PhD., z MH SR. Diskutovali aj Ing. Verčimák, Ing. Habánek, Ing. Piták. Téma bola nanajvýš zaujímavá, ale ako návrh vyhlášky skončí naozaj, to závisí ešte od pripomienkového konania a prípadných poslaneckých návrhov, ktoré nás ešte len čakajú. Dopoludňajší program ukončila klasicky prednáška týkajúca sa právnych problémov pri správe budov v podaní JUDr. Adamovej  – Tomkovej. Tým sa bohatý program konferencie skončil a myšlienka urobiť takúto konferenciu aj na jeseň – zarezonovala u mnohých ako dobrý nápad.  Predbežne to vyzerá na september, spresnenie sa dozviete všetci včas.

Za úspešnú konferenciu patrí naša vďaka nielen ŠFRB, pod ktorého záštitou sa konferencia uskutočnila, ale aj naši generálnym partnerom: spoločnosti LUKYSTAV s.r.o. a spoločnosti TECHNOSPOL Slovakia, s.r.o.. Poďakovanie patrí aj všetkým firmám a spoločnostiam, ktoré sa konferencii zúčastnili či už ako aktívni alebo pasívni partneri. Spolu so správcami tvoríme jednu veľkú rodinu, tešíme sa známym tváram a konštatujem, že pomaly sme vytvorili jednu veľkú rodinu, ktorej cieľom je pomáhať si navzájom.

Verím, že sa na najbližšej konferencii zas stretneme v ešte hojnejšom počte.

Ďakujem všetkým za účasť a prajem mnoho zdravia a úspechov!

E.Kurimský