Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

ZÁSADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

www.zsaun.sk

 

Platné od 25. mája 2018

V našom združení Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností (ďalej len ZSaUN) dbáme na bezpečnosť Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení prípadných neskorších právnych predpisov.

 

ZSaUN email: kurimsky@voc.sk, zsaun@zsaun.sk

Školská 23 tel.: +421 55 678 28 08

040 11 Košice mobil: +421 905 541 119

 

OBSAH

I. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV st.3

II. DEFINÍCIA POJMOV st.3-4

III. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV st.4-5

IV. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV st.6

V. CITLIVÉ OSOBNÉ ÚDAJE st.6

VI. DOTKNUTÉ OSOBY st.6

VII. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV st.6

VIII. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV st.6-8

IX. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV st.8

X. SPROSTREDKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV st.8

XI. VAŠE PRÁVA st.9

XII. VAŠE BEZPEČIE st.9-10

XIII. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV st.10

 

I. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je:

 

Prevádzkovateľ: ZSaUN

Sídlo: Školská 23, 040 11Košice

IČO: 42244439

Právna forma: Združenie

Registrácia:

Registrovaný úrad: MV SR

Registračné číslo: VVS/1-900/90-38026

V mene spoločnosti: Mgr. Eugen Kurimský

 

(ďalej len: Prevádzkovateľ)

II. DEFINÍCIA POJMOV

2.1 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo neidentifikovanej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzická osoba je taká, ktorú je možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, alebo odkazom na jeden či viac prvkov fyzickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, fyziologickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

2.2 Dotknutou osobu sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú Prevádzkovateľom. Dotknutou osobou je každý zákazník Prevádzkovateľa, alebo iná osoba v obdobnom postavení, ktorá je súčasťou databázového systému Prevádzkovateľa.

2.3 Prevádzkovateľom sa rozumie osoba špecifikovaná v časti 1.1, ktorá sama, alebo spoločne s inými spracováva osobné údaje vo vlastnom mene a na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

2.4 Právnymi predpismi na ochranu osobných údajov sa rozumejú:

a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016

b) zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení prípadných neskorších právnych predpisov

2.5 Spracovávaním osobných údajov sa rozumie spracovateľská operácia, alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, štruktúrovanie, usporadúvanie, zmena, uchovávanie, prehliadanie, vyhľadávanie, alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa spracovanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

2.6 Sprostredkovateľom osobných údajov sa rozumie príjemca, alebo viacerí príjemcovia osobných údajov, ktorí sa podieľajú na dodaní služieb, realizácií či účtovaní platieb, hostingu a pod. Sprostredkovatelia fungujú na základe uzavretých zmlúv s Prevádzkovateľom, ktoré zabezpečujú aby vaše osobné údaje boli v bezpečí.

 

III. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje

3.1 Osobné údaje k objednávke :

a) titul, meno a priezvisko

b) obchodné meno

c) miesto podnikania

d) IČO, IČ DPH, DIČ

e) adresa trvalého pobytu

f) poštová adresa

g) emailová adresa

h) telefonický kontakt

3.2 Emailová komunikácia

a) emailová adresa

3.3 IP adresa:

Počas návštevy webových stránok Prevádzkovateľa sa zaznamenáva IP adresa, ktorú Dotknutej osobe pridelil jej poskytovateľ internetu. Z akých stránok ste navštívili stránku Prevádzkovateľa, ako dlho ste zotrvali na stránke Prevádzkovateľa, aké podstránky si prezeráte a pod.

3.4 Cookies:

Prevádzkovateľ používa Cookies k tomu, aby zistil preferencie návštevníkov zo stránky a vedel na základe toho prispôsobovať ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi.

Cookies

V súlade so zákonom č.351/ 2011 o elektronických komunikáciách by sme vás radi upozornili, že web www.zsaun.sk a ich podstránky používajú cookies.

S cieľom zabezpečiť fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Ak budete pokračovať v prehliadaní našich stránok, považujeme to za Váš súhlas s ukladaním cookies do Vášho zariadenia. Ak s ukladaním cookies nesúhlasíte, prejdite prosím do nastavenia Vášho prehliadača a vypnite ukladanie cookies.

ČO SÚ SÚBORY COOKIE?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

AKO POUŽIVÁME SÚBORY COOKIE?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi (Google, eTarget).

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

IV. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Rozsah osobných údajov je definovaný Dotknutou osobou na základe zmluvných, alebo iných vzťahov medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom.

 

V. CITLIVÉ OSOBNÉ ÚDAJE

5.1 Prevádzkovateľ nespracováva, neuchováva a ani žiadnym iným spôsobom nenakladá pri spracovateľských operáciách s citlivými osobnými údajmi.

5.2 V prípade, ak by Prevádzkovateľ došiel do kontaktu s citlivými osobnými údajmi o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k etniku, či rase, vyhlasuje, že žiadny z citlivých osobných údajov nezverejní bez vášho súhlasu.

 

VI. DOTKNUTÉ OSOBY

6.1 Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva sú zákazníci, , alebo iné osoby v obdobnom postavení, ktorých údaje sú súčasťou databázového systému Prevádzkovateľa.

 

VII. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Právnym základom je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve a ďalších osobitných právnych predpisov.

Taktiež zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu, najmä zasielanie pozvánok na školenia a pod., odborných článkov a noviniek podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

 

VIII. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Spracovanie osobných údajov k objednávke

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné k tomu, aby bola objednávka úspešne vybavená. Pre uzavretie a plnenie objednávky medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom je nutné poskytnutie osobných údajov.

Ide o tieto osobné údaje:

Titul, meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH,DIČ, adresa trvalého pobytu, poštová adresa. Tieto údaje slúžia k vystaveniu faktúry, uzavretiu zmluvy a pri plnení objednávky.

E-mailová adresa, telefonický kontakt slúžia na komunikáciu s Dotknutou osobou a pri vybavení, plnení objednávky, spracovanie platby a pod. Taktiež slúžia na doručenie dodatočných informácií od Prevádzkovateľa, kde právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie objednávky.

E-mailová adresa taktiež slúži aj na doručovanie marketingových informácií, starostlivosť o zákazníka, noviniek, odborných článkov, pozvánok na semináre, školenia, sympózia.

Ak sa Dotknutá osoba rozhodne, že už ďalej nemá záujem o zasielanie marketingových informácií, noviniek a pod., tak sa môže kedykoľvek z odberu odhlásiť a to napísaním emailu, v ktorom uvedie, že už nemá záujem o zasielanie konkrétneho typu emailov na adresu zsaun@zsaun.sk

 

8.2 Spätného kontaktovania

Titul, meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, emailová adresa sú spracovávané za účelom spätného kontaktovania, dobrovoľne vyplneného formulára návštevníkom stránky so záujmom kontaktovať Prevádzkovateľa.

Obsahom e-mailu môže byť aj žiadosť o udelení súhlasu so zasielaním ďalších informácií, zasielaním obchodných oznamov, výkonu ďalších marketingových aktivít, ponúk na spoluprácu.

Ak sa Dotknutá osoba rozhodne, že už ďalej nemá záujem o zasielanie obdobných informácií, noviniek a pod., tak sa môže kedykoľvek z odberu odhlásiť a to napísaním e-mailu, v ktorom uvedie, že už nemá záujem o zasielanie konkrétneho typu e-mailov na adresu zsaun@zsaun.sk

8.3 Zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

E-mailová adresa je osobným údajom zadávaným aj s účelom zasielania obchodných oznamov, výkonu ďalších marketingových aktivít či odberu noviniek, odborných článkov a pod.

Ak sa Dotknutá osoba rozhodne, že nemá záujem o zasielanie obchodných oznamov, výkonu ďalších marketingových aktivít či odberu noviniek, odborných článkov, tak stačí ak napíše e-mail na adresu zsaun@zsaun.sk, že už si neželá zasielať naďalej tento typ obsahu.

8.4 Zasielanie obsahu zdarma

Titul, meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, adresa trvalého pobytu, poštová adresa, emailová adresa sú spracovávané aj za účelom zasielania obsahu zdarma. Za účelom zasielania noviniek, odborných článkov, taktiež za účelom zasielania časopisov, pozvánok a pod.

Ak sa Dotknutá osoba rozhodne, že nemá záujem o zasielanie obsahu zdarma, tak stačí ak napíše e-mail na adresu zsaun@zsaun.sk, že už si neželá zasielať obsah zdarma.

8.5 Referencia, Vaša skúsenosť

Titul, meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, prípadne fotografia, prípadne odkaz na webstránku slúži k účelu referencie, odporúčania na služby Prevádzkovatzeľa.

Referencie sú uverejňované len na základe Vášho súhlasu.

 

IX. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na uvedené účely na dobu 10-tich rokov, ak osobité právne predpisy (daňové, účtovnícke, archivácia) či iné predpisy neustanovujú inak alebo kým svoj súhlas Dotknutá osoba neodvolá (v prípade, že nie je Prevádzkovateľ osobitným predpisom viazaný váš údaj ďalej archivovať).

 

 

X. SPROSTREDKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Hosting:

Websupport s.r.o. so sídlom Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika;

IČO: 36421928

Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, odd: Sro. vl. č.: 63270/B

10.2 Účtovnícke služby:

EMKA POPRAD, s.r.o. so sídlom Jarabina 293, 065 31 Jarabina;

IČO: 36452360

Registrácia: Obchodný register OS Prešov, odd: Sro. vl. č.: 10883/P

 

 

XI. VAŠE PRÁVA

11.1 Za podmienok stanovených v zákone máte právo na:

Prístup ku svojím osobným údajom podľa §21 Zákona č.18/2018 Z. z,Opravu osobných údajov podľa §22 Zákona č.18/2018 Z. z,Obmedzenie spracovanie podľa §24 Zákona č.18/2018 Z. z,Výmaz osobných údajov podľa §23 Zákona č.18/2018 Z. z,Vzniesť námietku proti spracovaniu podľa §27 Zákona č.18/2018 Z. z,Prenositeľnosť údajov podľa §26 Zákona č.18/2018 Z. z Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne, alebo elektronicky na adresu Prevádzkovateľa

.

Právo na vymazanie vašich údajov však nie je absolútne. Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ potrebuje na plnenie zákonných povinností, ktoré ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia zákonných povinností ich bude musieť Prevádzkovateľ naďalej spracovávať.

11.2 Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov. V prípade, ak na vašu žiadosť Prevádzkovateľ nebude reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máta právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. §100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

 

 

XII. VAŠE BEZPEČIE

12.1 Prevádzkovateľ dbá na to, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí.

Prevádzkovateľ prijal vhodné technické aj organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím stranám.

Nepredáva, neobchoduje a ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám.

Výnimkou sú Sprostredkovatelia osobných údajov a zamestnanci Prevádzkovateľa.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V prípade napadnutia stránky, systémov Prevádzkovateľa, hackerským útokom či pri vzniku hrozby osobných údajov, budete informovaní Prevádzkovateľom o prijatých opatreniach a zároveň prebehne komunikácia s príslušným, dozorným orgánom ochrany osobných údajov Slovenskej republiky – Úradom pre ochranu osobných údajov.

 

XIII. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1 Odoslaním objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

13.2 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.

 

13.3 Vážení partneri, členovia, klienti, zákazníci

V našom združení ZSaUN pristupujeme zodpovedne k ochrane Vašich osobných údajov.

Prijatím Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 sa od 25.5.2018 mení platná legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov.

Chceme Vám vyjadriť vďaku za to, že ste našimi partnermi, členmi, klientmi, zákazníkmi a s Vami budeme radi spolupracovať aj naďalej, k čomu však potrebujeme Váš súhlas k spracovávaniu Vašich osobných údajov.

Prosíme, vyjadrite Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pri našej ďalšej spolupráci.

 

Ďakujeme.