V priestoroch kongresového hotela Centrum v Košiciach sa dňa 20. marca 2019  konalo odborné sympózium.  Účastníci získali komplexné informácie týkajúce sa obnovy bytových domov.

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností v spolupráci so Združením pre podporu obnovy bytových domov a Združením spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku zorganizovalo odborné sympózium s názvom Manuál komplexnej obnovy bytových domov.  Jednotlivé združenia na akcii zastupovali ich prezidenti.  Účasť na sympózium bola značná, o akciu prejavili záujem zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, ako aj správcovia z Košíc a okolia.

Sympózium bolo rozdelené do 3 sekcií.

  1. Sekcia Legislatíva očami prezidentov združení

  2. Financovanie a poistenie obnovy bytových domov

  3. Realizácia komplexnej obnovy bytových domov

Na začiatku vystúpil so svojou prednáškou prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. , prezident Združenia pre podporu obnovy bytových domov , o znižovaní energetickej náročnosti.  O spôsoboch a možnostiach odmeňovania v spoločenstvá vlastníkov bytov hovorila Ing. Monika Šamková, prezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku.  O pripravovanom zákone o Komore správcov hovoril Mgr. Eugen Kurimský, prezident Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností. K tejto téme sa rozprúdila diskusia.

Po krátkej prestávke spojenej s občerstvením pokračovali prednášky ďalej. O možnostiach financovania obnovy bytových domov v roku 2019 hovorila pracovníčka Štátneho fondu rozvoja bývania. Za Prvú stavebnú sporiteľňu a.s. vystúpila JUDr. Katarína Niňajová s prednáškou ako kvalitná obnova a správa bytového domu znižuje náklady na jeho prevádzku. Ďalšie prednášky sa týkali vymáhania pohľadávok a o poisteniach bytových domov rozprával Ing. Žilovec z Finančného centra a.s.

Po ukončení sekcie mali účastníci možnosť sa vyjadriť k odprednášaným témam, ako aj sa opýtať, čo im bolo nejasné a prednášajúci im odpovedali na ich otázky.

Po chutnom obede pokračovali prednášky III. sekciou.  So svojimi prednáškami vystúpili zástupcovia realizačných firiem.

Veľmi zaujímavá bola prednáška pána Vačeka z firmy Ekonorm, s.r.o., ktorý hovoril o sanácii balkónov modernejším spôsobom.  S praktickými  skúsenosťami s obnovou fasád a balkónov vystúpil za firmu Henkel Slovensko  Ing. Vician.  So záujmom si účastníci vypočuli prednášku pána Hipíka z firmy ALUMISTR SE o nových trendoch v konštrukcii zábradlí a horného zasklenia. Prednáška Ing. Jurka z firmy IZOLA Košice s.r.o. bola v troch rovinách.  Hovoril o chybách na  zrealizovaných zateplenia bytových domov,  ďalej hovoril o realizácii požiarnych pásov pri zateplení a porovnaní pri zateplení minerálnou vlnou a polystyrénom s požiarnymi pásmi.  Alarmujúce boli zábery z niektorých realizovaných zateplení. Veľmi zaujímavá bola prednáška firmy UMYJEM TO s.r.o.  od pána Staněka na tému Umývanie a nátery fasád bytových domov. Po prednáškach bola diskusia k odprednášaným témam.

Účastníci sympózia mohli svoje otázky, názory a pripomienky vyjadriť v dotazníku spokojnosti. Na záver bolo zlosovanie vyplnených dotazníkov. Vylosovaných účastníkov potešili hodnotné ceny.

Záverom môžeme konštatovať, že akcia bola úspešná, ako to vyhodnotili aj účastníci.

Ing. Tatiana Cibusová – výkonný predseda ZSaUN