AKTUÁLNE

Nová vyhláška Ministerstva hospodárstva SR o rozpočítavaní nákladov za množstvo tepla

Ako sme Vás už skôr informovali v roku 2022 prebiehala príprava úplne novej vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa malo okrem iného upraviť aj rozpočítavanie nákladov za množstvo dodaného tepla.

Hlavnými nedostatkami platnej vyhlášky boli ustanovenia, ktoré zavádzali metodiku s nízkou mierou spravodlivosti až do tej miery, že ľudia platia násobky toho, čo mohli spotrebovať, uviedol Ing. Dušan Slobodník, predseda rady ARTAV Slovensko. Ďalšou skupinou problémov  boli neriešené situácie, t.j. chýbajúca legislatíva, nejasné alebo sporné ustanovenia s nejednoznačnými metodickými usmerneniami, nezmyselné ustanovenia nereflektujúce aktuálny stav a vývoj techniky.

Tlak pre urýchlenie prijatia novej legislatívy narastal koncom roka 2022 najmä z dôvodu enormného nárastu cien energií.

S účinnosťou od 1.1. 2023 bola prijaté Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z. z. , ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo.

Prijatím tejto vyhlášky došlo k 31.12.2022 k zrušeniu pôvodnej vyhlášky č. 240/2016 Z. z.

Aj správcovia bytových domov dlho očakávali výsledok prípravy tejto vyhlášky. Popri mnohých nových ustanovení sú  pre správcov bytových domov momentálne dôležité tieto ustanovenia:

V zmysle §13 ods. 1 vyhlášky:

„Rozpočítanie množstva dodaného tepla podľa tejto vyhlášky sa uskutoční prvý krát v roku 2024.“  

V zmysle § 13 ods. 2 vyhlášky:

„Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022, ktoré sú v rozpore s touto vyhláškou, sa uvedú do súladu s touto vyhláškou do 30. júna 2023. „

V tomto prípade ide o  zosúladenie  v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky, a teda :

„ Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače alebo určené meradlá na meranie tepla u konečného spotrebiteľa, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie za kalendárny rok sa rozdelia na spotrebnú zložku a základnú zložku, pričom podiel základnej zložky je 60 %. Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, nemôže byť však nižší ako 30 %.“  

Správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov teda ostáva ešte 5 mesiacov, aby v prípade potreby zvolali schôdze vlastníkov za účelom úpravy výšky základnej zložky.


Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia

Dátum účinnosti: 18. 01. 2023

Súbor právneho predpisu na stiahnutie: ZZ_2023_19 regulovane ceny pre koncovych odberateľov


Nová vyhláška MH SR o rozpočítavaní nákladov na množstvo tepla

VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 19. decembra2022, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie,nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Súbor na stiahnutie: ZZ_2022_503 vyhlaska rozuctovanie od 1.1.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 19. decembra2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a  vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení vyhlášky č. 216/2017Z. z.

Súbor na stiahnutie: ZZ_2022_504 vyhlaska OZE


Pozor zmena Nariadenia vlády upravujúceho ceny tepla !!!

Vláda Slovenskej republiky dňa 29.12.2022 na svojom zasadnutí schválila zmenu svojho predošlého nariadenia z 15.12.2022, ktoré limituje nárast cien tepla zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) pre domácnosti.

Prvotne schválené Nariadenie vlády z 15. decembra, znelo, že koncové ceny plynu a tepla pre domácnosti v roku 2023 nestúpnu o viac ako 15 %.  Zároveň vláda zaviedla aj fixný strop, ktorý hovorí o tom, že cena tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch v roku 2023 nemôže presiahnuť 199 eur / MWh s DPH.

Nariadením vlády č. 523/2022 Z. z.  z  29.12.2022  sa mení nariadenie vlády č. 464/2022 Z. z. tak, že zvýšenie ceny tepla o 15 % sa nahrádza pevnou sumou vo výške 20 EUR na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.

Celé znenie pozmeňujúceho nariadenia č. 523/2022 Z. z. si môžete prečítať tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/523/vyhlasene_znenie.html


Nariadenia upravujúce ceny energií pre rok 2023

Dňa  15. decembra vláda Slovenskej republiky prijala súbor ďalších opatrení v energetike, týkajúcich sa teplárenstva, plynárenstva a elektroenergetiky.

Prvé z nariadení sa týka limitovania nárastu cien tepla schválených alebo určených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).Podľa neho teplo pre domácnosti zásobované cez centrálne zásobovanie teplom (CZT) nemá zdražieť nikde na Slovensku o viac ako 15 %.

V zmysle nariadenia vlády č. 464/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla:

„Limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt podľa § 45j ods. 1 zákona sa od 1. januára 2023 ustanovuje vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2022 zvýšenej o 15 %. Limit nárastu ceny tepla sa uplatňuje na koncových odberateľov v bytových objektoch.“

Samotné nariadenie zároveň počíta s tým, že dodávateľ tepla pri uplatnení ceny zachová fixnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške schválenej úradom pre rok 2023 a variabilnú zložku schválenej ceny zníži na hodnotu, ktorá bude potrebná pre dodržanie 15-percentného limitu nárastu ceny.

Súčasne však vláda zaviedla aj fixný strop. Cena tepla dodaná regulovaným subjektom pre koncových odberateľov v bytových objektoch v roku 2023 podľa prijatého materiálu nemôže presiahnuť 199 eur / MWh vrátane DPH.

Nariadením vlády č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny boli určené a regulované zložky cien elektriny a plynu.

Nariadenie vychádza z nového inštitútu „krízovej regulácie,“ ktorý sa do legislatívy dostal  novelou zákona o energetike. Vláda nariadením určila maximálne ceny niektorých regulovaných položiek, ktoré vstupujú do koncových cien, ako aj výšku taríf pre domácnosti a ďalších vybraných odberateľov.

Úplne znenie nariadení nájdete tu :

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/464/vyhlasene_znenie.html

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/465/vyhlasene_znenie.html


Aktuálny návrh cien energií predložený vládou – výhodné pre domácnosti – nevýhoda pre výrobcov tepla

Vláda dňa 1.12.2022 oznámila údajné budúcoročné ceny všetkých energií pre domácnosti. Viac sa dočítate tu:


Novela ZÁKONNÍKA PRÁCE účinná od 1.11.2022

Či ste už zamestnávateľ, zamestnanec alebo dohodár, každého z nás sa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce viac či menej dotýka. Dňa 1.11.2022 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce pod číslom zákona 350/2022 Z. z.  Aby sme pomohli zorientovať sa v spleti novely Zákonníka práce všetkým naším čitateľom spracovali sme pre Vás sumár zmien ktorými Zákonník práce prechádza od 1.11.2022.


ARTAV žiada MH o urýchlené prijatie novely o rozpočítavaní tepla. Hrozí nárast cien a nespravodlivosť.

Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody Slovensko (ďalej ARTAV Slovensko) požiadalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o urgentné riešenie stavu vyhlášky 260/2016 HM SR, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla a súvisiacej legislatívy.

Viac sa dočítate v priloženej tlačovej správe tu: TS_ARTAV žiada MH o urýchlené prijatie novely o rozpočítavaní tepla. Hrozí nárast cien a nespravodlivosť


Novelizácia vyhlášky č. 24/2013 Z. z. – novelizácia pravidiel trhu s elektrinou a plynom

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej URSO) bola pod číslom 318/2022 Z. z. vydaná novela vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov. Prijatá novela nadobudla účinnosť dňa 30.09.2022.

Podľa vyjadrenia URSO pri tvorbe vyhlášky vychádzali z podnetov a námetov od účastníkov trhu, zohľadňujúc však aj aktuálne témy a potreby na trhu s elektrinou a plynom. Novelou vyhlášky boli upravené okrem iného aj tieto témy:…

Viac info tu: Novela vyhlášky


Konferencia SPRÁVA BUDOV JESEŇ 2022

Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí ste sa zúčastnili konferencie „Správa budov  – jeseň 2022“ v Bešeňovej.

Viac info o vyhodnotení konferencie nájdete:

Fotogaléria:

Základným cieľom Združenia je poradenstvo a pomoc pri  zabezpečovaní čo najlepších podmienok pre život a bývanie vlastníkov a užívateľov bytových domov a nehnuteľností,  ako aj napomáhať vytvoreniu čo najlepších podmienok  pre výkon funkcie správcov.  Združenie  bude hájiť taktiež spoločné záujmy užívateľov, správcov a iných záujmových združení, asociácii a inštitúcií, pokiaľ ich obsah bude v súlade s cieľmi a základnými princípmi Združenia.

Cieľom Združenia je taktiež zlepšiť výkon činnosti a profesionalizáciu správcov BDaNP tak, aby vykonávali svoju službu vlastníkom a nájomcom bytových domov čo najkvalitnejšie, k ich spokojnosti s cieľom vytvoriť tým rovnováhu medzi záujmami užívateľov BDaNP a ich správcami bez ohľadu na to, kto ich správu vykonáva.