Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej URSO) bola pod číslom 318/2022 Z. z. vydaná novela vyhlášky č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov. Prijatá novela nadobudla účinnosť dňa 30.09.2022.

Podľa vyjadrenia URSO pri tvorbe vyhlášky vychádzali z podnetov a námetov od účastníkov trhu, zohľadňujúc však aj aktuálne témy a potreby na trhu s elektrinou a plynom. Novelou vyhlášky boli upravené okrem iného aj tieto témy:…

Viac info tu: Novela vyhlášky