23.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 14b ods. 1 písm. h) a písm. j) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „ vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ak hlasujú o výške odmeny pre zástupcu vlastníkov a zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia.

Vy si môžete v bytovom dome určiť zásady, ako bude stanovená odmena pre zástupcu vlastníkov a ako bude rozúčtovaná. Zväčša sa stretávam s tým, že je to stanovené na byty, skôr ojedinele na vlastníkov. Ak na počet vlastníkov, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva tak potom aj na BSM, veď sú tiež dvaja, rozdiel je len v konaní, že môžu konať jeden za druhého.

Zásady ako sa určuje výška mesačnej úhrady za plnenia by mali byť súčasťou zmluvy o výkone správy alebo nejakej smernice, ktorá je vlastníkmi schválená.

Správca by mal disponovať dokladom, kde vlastníci schválili výšku a spôsob rozúčtovania, v opačnom prípade sa môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu s problémom neoprávneného účtovania takejto odmeny.