20.5.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je tvorba do fondu, prevádzky, údržby a opráv upravená nasledovne:

“Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak k bytu alebo nebytovému priestoru v dome prilieha podľa § 19 ods. 4 balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy. Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zohľadnia mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov.”

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nepripúšťa nejaké zmeny v spôsobe tvorby a preto nie je prípustné ani hlasovanie vlastníkov v tejto veci pri prípadnej zmene.

Upraviť tvorbu do fondu prevádzky, údržby a opráv zákon pripúšťa (tak ako spomínate vo svojom emaily), ale je to možné len pri nebytových priestoroch a so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v zmysle § 14b ods. 1 písm. k).

Hoci sa Vám to zdá nespravodlivé, správca v tomto prípade postupoval správne.