Štátny fond rozvoja bývania ponúka v roku 2024 podporu vo forme úveru nielen v prospech znižovania energetickej náročnosti budov, ale v konečnom dôsledku v prospech žiadateľov – občanov. Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa vytvorili možnosti ako obnoviť  svoj bytový dom kvalitne, efektívne a výhodne. Žiadateľ má možnosť získať na obnovu bytovej budovy zvýhodnený úver s veľmi výhodnou úrokovou sadzbou až do výšky 100% obstarávacích nákladov lehotou splatnosti, až na 25 rokov.

Aké sú výhody financovania?

Podpora vo výške 100% obstarávacích nákladov

 • Zatepľovaním bytového domu
 • Výmenou výťahov
 • Stavebnými úpravami, ktorými sa vybuduje bezbariérový prístup do bytov (vrátane možnosti vybudovania nového výťahu)
 • Vybudovaním technického zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vybudovaním zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla pre vlastnú spotrebu bytovej budovy (ďalej len „realizácia obnoviteľného zdroja energie“)

Podpora vo výške 90% obstarávacích nákladov

 • Odstránenie systémovej poruchy bytového odomu
 • Modernizácia výťahu
 • Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome
 • Iná modernizácia bytového domu

Nemenná úroková sadzba počas celej doby splácania

 • nemenná úroková sadzba od 1% pri komplexnej obnove bytových domov počas celej lehoty splácania úveru (kombinácia s účelom s 1% úrokovou sadzbou)

Prehľad podpôr na obnovu v roku 2024

Typ obnovy bytovej budovy Lehota splatnosti % z OC Úrok Max. úver
Zateplenie bytového domu – úver 100% OC

(objekt v užívaní ako 10 rokov)

25 100 1,5 240 €/ m2 PP
Vybudovanie technického zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie 25 100 1,0 100 €/ m2 PP
Odstránenie systémovej poruchy BD 25 90 1,5 140 €/m2 PP bytu
Výmena výťahu 25 100 1,0 80 000 €/výťah
Modernizácia výťahu 25 90 1,0 50 000 €/výťah
Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome 25 90 1,5 140 €/m2 PP bytu
Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome (možnosť nový výťah) 25 100 1,0 190 €/m2 PP bytu
Iná modernizácia bytového domu 25 90 3,0 130 €/m2 PP bytu

OC – obstarávacia cena, PP – podlahová plocha

1 Úver na zateplenie so zvýhodnenými parametrami môže byť poskytnutý, ak budova dosiahne hodnotu hornej hranice energetickej triedy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie alebo hodnotu nižšiu podľa osobitného predpisu, ktorým je vyhláška MDV SR č. 364/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

Čo je možné financovať?

 • modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu
 • výmena alebo modernizácia výťahu:
 • výmena výťahu

max. výška úveru je 80 000 eur/výťah, úroková sadzba 1,0%.

 • modernizácia výťahu

max. výška úveru je 50 000 eur / výťah, úrok 1,0%.

 • výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome

maximálny limit úveru je 140 €/m² podlahovej plochy bytu, úrok 1,5%.

 • stavebná úprava spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu maximálny limit úveru je 190 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1,0%.
 • iná modernizácia bytového domu

maximálny limit úveru je 130 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 3,0%.

 • vybudovanie technického zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vybudovanie zariadenia na mechanické vetranie so systémom rekuperácie tepla pre vlastnú spotrebu bytovej budovy maximálny limit úveru je 100 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1,0%.

 odstránenie systémovej poruchy bytového domu

maximálny limit úveru je 140 €/m² podlahovej plochy bytu, úroková sadzba 1,5%.

 • zateplenie bytovej budovy

maximálny limit úveru je 240 €/m² podlahovej plochy pri bytovom aj rodinnom dome, úroková sadzba 1,5 %.

Ako sa vypočíta výška úrokovej sadzby?

 • Ak sa na jednej stavbe bude realizovať jeden typ obnovy, úroková sadzba je presne určená pre daný typ obnovy podľa tabuľky.
 • Ak sa na jednej stavbe budú súčasne realizovať dva z typov obnovy bytového domu, určí sa spoločná úroková sadzba vo výške nižšej z hodnôt úrokovej sadzby pre dané typy obnovy.

Aká je lehota splatnosti?

Pre všetky účely a ich kombinácie je výsledná lehota splatnosti 25 rokov.

Možnosť odpustenia časti úveru

 • Ak žiadateľ požiadal o podporu súčasne na zateplenie bytového domu a zároveň na realizáciu obnoviteľného zdroja energie a podpora mu bola poskytnutá.
 • Bolo preukázané zníženie potreby primárnej energie bytového domu minimálne o 30 % oproti výpočtovo určenej potrebe primárnej energie bytového domu pred realizáciou zateplenia bytového domu
 • Žiadateľ písomne požiada fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po predložení energetického certifikátu.
Deklarovaná úspora primárnej energie pre zahájením prác a po obnove Odpustenie z výšky poskytnutého úveru
1 50 % 20%
2 40 % 15%
3 30 % 10%

Kto môže byť žiadateľom?

Fyzická osoba

zateplenie rodinného domu

 • fyzická osoba; občan členského štátu Európskej únie, trvalý pobyt na území SR, vek min. 18 rokov, vlastný príjem z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjem podľa osobitného predpisu – štipendium, dávky dôchodkového poistenia a pod.

zateplenie a modernizácia bytového domu

 • fyzická osoba – reštituent bytového domu

Právnická osoba

 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zastúpení správcom
 • obec, mesto,
 • samosprávny kraj
 • iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti

V prípade spoločenstva vlastníkov bytov a NP je potrebné predložiť čestné prehlásenie predsedu spoločenstva, že spĺňa podmienky § 7c, ods.2 a 3 zákona č. 182/1993 Z. z. (účinného od 1.7.2016),

Správca bytového domu musí byť zapísaný v zozname správcov v zmysle zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov.

Aké sú základné prílohy k žiadosti?

 • zápisnica zo schôdze vlastníkov
 • stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu (okrem udržiavacích prác v zmysle stavebného zákona))
 • kolaudačné rozhodnutie na pôvodnú budovu (len pri zatepľovaní)
 • list vlastníctva bytového domu
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
 • projektové energetické hodnotenie bytovej budovy
 • zmluva so zhotoviteľom stavby a rozpočet
 • odborný dozor investora

Čím môžeme ručiť za úver?

Forma zabezpečenia úveru Potrebné doklady
1 zriadením záložného práva na pohľadávku žiadateľa (Fond prevádzky, údržby a opráv bytového domu) – zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený FPUO v bytovom dome,

– čestné vyhlásenie zástupcu žiadateľa (overené notárom), že na účte nie je zriadené záložné právo

2 bankovou zárukou záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky, resp. mandátna zmluva
3 nehnuteľnosťou – právnická osoba, FO – reštituent znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti s prílohami max. 3 mesiace starý, hodnota nehnuteľnosti minimálne 1,3 násobok úveru

Termín predkladania žiadostí

Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu (MÚ) podľa miesta stavby, alebo v elektronickej podobe na webovom sídle fondu v termíne od 15.1. do 30.9. príslušného kalendárneho roka. Žiadosť sa považuje za podanú doručením príloh v listinnej podobe.

Aký je postup?

 • Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby, alebo v elektronickej podobe na webovom sídle fondu a listinné prílohy doručí mú do 5 pracovných dní spolu s jedinečným identifikátorom.
 • Pracovník mestského úradu bezprostredne po doručení listinnej žiadosti zaeviduje žiadosť na webovom sídle fondu, alebo zaeviduje doručenie príloh na základe dokumentu obsahujúceho jedinečný identifikátor.
 • Pracovník mestského úradu overí úplnosť náležitostí žiadosti v poradí podľa doručenia žiadosti do 15 pracovných dní odo dňa jej doručenia, alebo doručenia príloh a vygeneruje poradové číslo žiadosti. Kompletnú žiadosť bezodkladne odošle na fond v poradí podľa doručenia úplnej žiadosti.
 • Ak sú v žiadosti nedostatky vyzve žiadateľa, aby v lehote do 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy doplnil žiadosť.
 • Fond posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia žiadostí určeného poradovým číslom.
 • Ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, fond rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne.
 • V prípade poskytnutia podpory fond zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia.
 • Po obojstrannom podpísaní úverovej zmluvy a zriadení záložného práva otvorí ŠFRB žiadateľovi účet v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, z ktorého sú financované faktúry za vykonané práce priamo na účet zhotoviteľa.
 • Všetky vykonané práce musia byť v súlade s rozpočtom stavby, ktorý bol predložený k žiadosti. V prípade zmien, ku ktorým dochádza počas realizácie stavby, je potrebné písomne požiadať ŠFRB o odsúhlasenie zmeny prostredníctvom pracovníka mestského úradu.
 • Fond o žiadosti rozhodne najneskôr do 31. Decembra príslušného kalendárneho roka.

Tlačivá žiadosti, zoznamy príloh a vzory príloh pre podanie žiadosti v roku 2024 budú zverejnené na stránke www.sfrb.sk.

Prečo financovať obnovu zo ŠFRB ?

 • Výška úveru do 100% obstarávacích nákladov
 • Výška úrokovej sadzby od 1,00%
 • Garancia úrokovej sadzby počas celej lehoty splatnosti úveru
 • Poplatok za zriadenie účtu  0,00 Eur
 • Mesačný poplatok za vedenie účtu 0,00 Eur
 • Dostatok finančných prostriedkov, zdroje štrukturálnych fondov
 • Možnosť predčasne splatiť bez poplatku.