V zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov jednou z najdôležitejších povinnosti správcu je predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov „Plán opráv“.

Paragraf 8a ods. 1 písm. g) zákona č. 182/1993 Z. z.

„Pri správe domu je správca povinný:

g) vypracovať a každoročne do 30. novembra vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome predložiť plán opráv na nasledujúci kalendárny rok, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok. „

Zákon stanovuje, že na predloženie plánu opráv na nasledujúci rok majú správcovia čas do 30.novembra bežného roka.

Plán opráv zohľadňuje opotrebenie materiálu a stav spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Plán opráv na nasledujúci rok je podľa § 8b ods. 1 písm. g) zákona o vlastníctve bytov povinný vypracovať a predložiť správca, ktorý na základe zistených skutočností konštatuje stav spoločných častí a zariadení bytového domu, navrhuje potrebné práce a výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na nasledujúci kalendárny rok.

A to, že ide o dosť vážnu povinnosť správcu a neoplatí sa ju prehliadať vás presvedčí možnosť uloženia sankcie v § 8a ods. 4 zákona v zmysle ktorého správca, ktorý nepredloží vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome plná opráv v termíne do 30.novembra bežného roka na nasledujúci kalendárny rok, nemá nárok na platbu za správu.

Plán opráv však vždy ostáva len plánom, pokiaľ zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov nedôjde k riadnemu schváleniu jednotlivých návrhov.

Túto povinnosť nemajú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ustanovenie zákona však môžu poňať ako odporúčanie.