11.7.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 9 ods. 5 písm. d)  zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú  spoločenstvo a správca povinní  umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.

V zmysle § 11 ods. 6  zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

„Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.“

Z vyššie uvedené vyplýva, že máte právo na informácie týkajúce sa financií spoločenstva. Na Vašom mieste by som požiadala predsedníčku k nahliadnutiu o týchto dokladov (požiadať písomne, aby ste mali doklad) a nie žiadala o ich zaslanie, aj keď je možné, že nebude ani toto reagovať.

Ak ste nemali 3 roky zvolanú schôdzu vlastníkov, ide o porušenie povinnosti v zmysle zákona. Ak máte funkčnú radu ako kontrolný orgán spoločenstva, na tento problém najprv skúste upozorniť ju. V opačnom prípade skúste podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, aj keď nezaručujem, že sa budú problémom zaujímať, keďže pri správe bytového domu prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov ide o správu vlastného majetku, kde kontrolným orgánom je rada.