19.4.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov .

„Bytovým domom (ďalej len „dom”) sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov. „

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky mali by ste mať zabezpečenú správu bytového domu založeným spoločenstvom alebo uzatvorenou zmluvou o výkone správy s profesijným správcom.

Spoločenstvo vlastníkov bytov sa zakladá na základe rozhodnutia vlastníkov bez ohľadu či sú vlastníci právnické alebo fyzické osoby.

Postup pri založení spoločenstva upravuje § 7 a nasl. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.