27.5.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

V zmysle § 8b ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

“Pri obstarávaní služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali dojednať v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia,  ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu.”

Aj z vyššie uvedeného ustanovenia zákona je zrejmé, že v tejto veci nerozhoduje ani správca ani samotný zástupca vlastníkov. Zástupca vlastníkov tak ako každý vlastník v dome môže byť navrhovateľom zhotoviteľa, avšak rozhodnúť musia vlastníci na schôdzi vlastníkov alebo v písomnom hlasovaní.

V zmysle § 8b ods. 1 písm. k)  zákona č. 182/1993 Z. z. zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

“Pri správe domu je správca povinný :

  1. k) priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ak ho má zriadené, postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.”

Vlastníci by mali mať v dome schválený nejaký postup pri obstarávaní tovarov a služieb, tak ako je vyššie uvedené.

Pre zabezpečenie čo najvýhodnejších podmienok je nevyhnutné aby sa uskutočnilo transparentné výberové konanie, pre porovnanie cien pri prácach takéhoto rozsahu aspoň 3 firmy.