19.04.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

Bez ohľadu na to či v byte bývajú alebo nie, vlastník bytu zo zákona platiť musí, a to aj bez ohľadu na to či sa zdržiava na Slovensku alebo nie, je vlastníkom a vlastníctvo zaväzuje.

Zákon neumožňuje odpustiť povinnosť platenia, práve naopak.

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP:

” Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia a platby za správu. “

Mesačné zálohové predpisy im stanovujete štandardne ako iným vlastníkom, s prihliadnutím na spotreby v bytu z minulých období, teda asi žiadne.

Nedoplatok musíte vymáhať súdne, nenechajte ho premlčať (3 roky), pretože v takom prípade ho už z najväčšou pravdepodobnosťou neuvidíte. Súdu poskytnite všetky informácie, ktoré máte o vlastníkovi, resp. Vás súd vyzve na doplnenia potrebných údajov. Súd bude skúmať, kde sa vlastník nachádza a možno sa mu to podatí skôr ako Vám.