Vláda Slovenskej republiky dňa 29.12.2022 na svojom zasadnutí schválila zmenu svojho predošlého nariadenia z 15.12.2022, ktoré limituje nárast cien tepla zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) pre domácnosti.

Prvotne schválené Nariadenie vlády z 15. decembra, znelo, že koncové ceny plynu a tepla pre domácnosti v roku 2023 nestúpnu o viac ako 15 %.  Zároveň vláda zaviedla aj fixný strop, ktorý hovorí o tom, že cena tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch v roku 2023 nemôže presiahnuť 199 eur / MWh s DPH.

Nariadením vlády č. 523/2022 Z. z.  z  29.12.2022  sa mení nariadenie vlády č. 464/2022 Z. z. tak, že zvýšenie ceny tepla o 15 % sa nahrádza pevnou sumou vo výške 20 EUR na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.

Celé znenie pozmeňujúceho nariadenia č. 523/2022 Z. z. si môžete prečítať tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/523/vyhlasene_znenie.html