9.5.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V prvom rade vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome rozhodujú zákonom predpísanou formou a to buď rozhodovaním na schôdzi alebo v rámci písomného hlasovania. Je úplne pochopiteľné, že správca neuznal nejaký podpísaný papier od vlastníkov.

V zmysle § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

„ Schôdzu vlastníkov zvoláva správca alebo rada podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda. Termín konania schôdze vlastníkov musí byť určený tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najväčší počet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Písomné hlasovanie vyhlasuje správca alebo rada podľa potreby, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aj hlasovaním na schôdzi vlastníkov. Schôdza vlastníkov alebo začiatok písomného hlasovania sa musí uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti predsedu alebo aspoň štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak správca alebo rada v tomto termíne nekoná alebo sa rada podľa § 7c ods. 6 nezriaďuje, právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo vyhlásiť písomné hlasovanie má aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda. „

Vzhľadom na vyššie uvedené znenie zákona musíte požiadať správcu o zvolanie schôdze alebo vypísanie písomného hlasovania. Správca nie je oprávnený žiadosť odmietnuť. Môže však nastať situácia, že si svoju povinnosť nesplní a schôdzu alebo písomné hlasovanie nezvolá. V takom prípade  môžete zvolať schôdzu alebo vypísať písomné hlasovanie vy vlastníci. Následne zápisnicu s prezenčnou listinou/hlasovacie hárky odstúpite správcovi a on by výsledok mal akceptovať. Pozor, aby zvolanie schôdze/písomného hlasovania bolo v zmysle zákona a obsahovalo všetky náležitosti.

Pozor aj na to, ak ste už o tejto veci raz hlasovali, platí ustanovenie  14b ods. 6 zákona a teda podmienky hlasovania o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania. V tomto prípade budete potrebovať súhlas 2/3 všetkých vlastníkov v dome.