15.3.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 14b ods. 1 písm. m) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

„Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o:

m)  súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak“.

Montážou klimatizačnej jednotky jednak meníte vzhľad bytového domu a jednak zasahujete aj do spoločných častí domu, ktorý je obvodový múr, preto je potrebné, aby ste si montáž dali vopred odsúhlasiť.  Je potrebné požiadať správcu bytového domu o zvolanie schôdze vlastníkov alebo vypísanie písomného hlasovania v tejto veci. Nájomcovia nie sú oprávnení hlasovať, ibaže by mali plnomocenstvo. Hlasovať sú oprávnení len vlastníci bytov a nebytových priestorov daného bytového domu.