VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 19. decembra2022, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie,nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Súbor na stiahnutie: ZZ_2022_503 vyhlaska rozuctovanie od 1.1.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 19. decembra2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a  vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení vyhlášky č. 216/2017Z. z.

Súbor na stiahnutie: ZZ_2022_504 vyhlaska OZE