Ako sme Vás už skôr informovali v roku 2022 prebiehala príprava úplne novej vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa malo okrem iného upraviť aj rozpočítavanie nákladov za množstvo dodaného tepla.

Hlavnými nedostatkami platnej vyhlášky boli ustanovenia, ktoré zavádzali metodiku s nízkou mierou spravodlivosti až do tej miery, že ľudia platia násobky toho, čo mohli spotrebovať, uviedol Ing. Dušan Slobodník, predseda rady ARTAV Slovensko. Ďalšou skupinou problémov  boli neriešené situácie, t.j. chýbajúca legislatíva, nejasné alebo sporné ustanovenia s nejednoznačnými metodickými usmerneniami, nezmyselné ustanovenia nereflektujúce aktuálny stav a vývoj techniky.

Tlak pre urýchlenie prijatia novej legislatívy narastal koncom roka 2022 najmä z dôvodu enormného nárastu cien energií.

S účinnosťou od 1.1. 2023 bola prijaté Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z. z. , ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo.

Prijatím tejto vyhlášky došlo k 31.12.2022 k zrušeniu pôvodnej vyhlášky č. 240/2016 Z. z.

Aj správcovia bytových domov dlho očakávali výsledok prípravy tejto vyhlášky. Popri mnohých nových ustanovení sú  pre správcov bytových domov momentálne dôležité tieto ustanovenia:

V zmysle §13 ods. 1 vyhlášky:

„Rozpočítanie množstva dodaného tepla podľa tejto vyhlášky sa uskutoční prvý krát v roku 2024.“  

V zmysle § 13 ods. 2 vyhlášky:

„Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022, ktoré sú v rozpore s touto vyhláškou, sa uvedú do súladu s touto vyhláškou do 30. júna 2023. „

V tomto prípade ide o  zosúladenie  v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky, a teda :

„ Ak sú v objekte rozpočítavania zapojené pomerové rozdeľovače alebo určené meradlá na meranie tepla u konečného spotrebiteľa, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie za kalendárny rok sa rozdelia na spotrebnú zložku a základnú zložku, pričom podiel základnej zložky je 60 %. Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, nemôže byť však nižší ako 30 %.“  

Správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov teda ostáva ešte 5 mesiacov, aby v prípade potreby zvolali schôdze vlastníkov za účelom úpravy výšky základnej zložky.