O tom, že nie je poistenie, ako poistenie sa každý z Vás presvedčí až v momente, keď dôjde ku vzniku škody. Či vaše poistenie bytového domu chráni vlastníkov, ich spoločný majetok sa preukáže práve pri likvidácii poistnej udalosti. Vtedy nastáva moment, kedy klient pozná kvalitu svojho poistenia. Do svojich nehnuteľností investujete státisíce Eur, preto treba brať maximálny zreteľ práve na komplexnosť krytia poistenej nehnuteľnosti.

Správne stanovená POISTNÁ SUMA nehnuteľnosti = zamedzí vznik PODPOISTENOSTI a zabráni prípadnému kráteniu poistného plnenia v prípade škodovej udalosti

Enormný nárast cien stavebných materiálov a prác v uplynulom období malo veľký vplyv aj na poistenie.  Väčšina poisťovní počíta s toleranciou podpoistenia, ide však o toleranciu do výšky 15%. Pokiaľ ste však poistnú sumu vašich bytových domov roky neupravovali, resp. vaša poistná zmluva neprešla aktualizáciou, v tomto prípade sa dá s istotou povedať, že váš majetok je podpoistený. V prípade škodovej udalosti vám tak bude poistné plnenie pravdepodobne krátené v takom pomere, v akom pomere bude bytový dom podpoistený voči skutočnej hodnote.

POISTNÝ PRODUKT, ktorý kryje všetky potencionálne riziká    

Poistiť bytový dom znamená poznať bližšie problematiku poistenia bytových domov. Mnohé poisťovne majú v základnom balíku množstvo pripoistení, ktoré iné poisťovne v svojej ponuke mať nemusia. Rozsah poistného krytia je najdôležitejším aspektom, ktorým viete ochrániť svoj majetok a zabrániť tak zaplateniu škody z vlastného vrecka v prípade, že uzatvorená poistná zmluva nekryje niektoré riziká. V dnešnej dobe je na poistnom trhu množstvo poisťovní, ktoré svojim produktom vedia obsiahnuť snáď všetky možné škodové udalosti, ktoré môžu v bytovom dome nastať. Preto sa neuspokojte s málom, keď môžete dostať maximum. A najlepšou pomôckou na vylepšenie alebo zmenu poistenia je práve porovnanie vášho stávajúceho poistenia.

Pevne dojednaná výška SPOLUÚČASTI alebo FRANŠÍZA, ako forma spoluúčasti ?

Franšíza, ako forma spoluúčasti klienta – poisťovňa likviduje škodu nad dohodnutú výšku franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť, teda poistenie je dojednané bez spoluúčasti klienta. V prípade pevne stanovenej spoluúčasti v poistnej zmluve poisťovňa klientovi odpočíta  dojednanú čiastku z poskytnutého poistného plnenia.

„All risk“ krytie v poistení majetku, ale aj zodpovednosti za škodu

Poistný trh sa neustále vyvíja a prináša nové možnosti, ktoré je práve spojené s možnosťou dojednania „All risk“ pripoistenia, ktoré kryje všetky riziká okrem rizík vylúčených. Dojednaním takéhoto pripoistenia zvýšite ochranu svojho majetku na maximum, nakoľko v bytovom dome môže nastať taká škoda, ktorá svojim charakterom nezodpovedá poisteným rizikám, ale nepatrí medzi riziká vylúčené. Vtedy sa škoda hradí práve z tohto pripoistenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, poistenie krížovej zodpovednosti a poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu správy bytového domu

  • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na veci alebo na zdraví, ktoré nastanú voči tretím osobám. V praxi sa stretávame pri kontrolách poistných zmlúv s veľmi nízkou dojednanou poistnou sumou, treba si však uvedomiť, že z tohto poistenia sa kryjú škody, ktoré vzniknú na okolitých budovách, zaparkovaných autách, na zdraví osôb, ktoré sa vedia vyšplhať do státisícov Eur.

  • Zodpovednosť za škodu medzi vlastníkmi navzájom, tzv. krížová zodpovednosť

Až 35% škôd sa hradí práve z tohto pripoistenia. Najbežnejšou poistnou udalosťou sú škody, ktoré vzniknú prasknutím flexi hadičky a tá vytopí byty ostatných vlastníkov. Škody sa vedia vyšplhať až na tisícky Eur.

  • Zodpovednosť za škodu z výkonu správy bytového domu

Značným rizikom vzniku škody je zanedbanie povinností, ktoré vyplývajú z prevádzkovej činnosti, ako je starostlivosť o vyhradené technické zariadenia, nedodržanie zákonných lehôt pri pravidelných revíziách vyhradených technických zariadení, vymáhanie nedoplatkov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru vo vzťahu ku konkurzom, k nespráv­nym právnym podaniam na súd, voči dražobníkom či záložným veriteľom, apod. Povinnosťou správcu je mať toto poistenie uzavreté, nakoľko to je jedna z podmienok zápisu do registra správcov bytových domov, aby vedeli vykonávať svoju činnosť. Naopak, predseda spoločenstva by si mal zodpovednosť z výkonu správy dojednať v poistnej zmluve bytového domu, aby bol krytý pre prípad vzniku škody prípadným zanedbaním svojich povinností.

Dojednať Vám ten najlepší produkt, ktorý bude zahŕňať všetky potreby a špecifiká však môže len človek, ktorý sa úzko špecializuje na poistenie bytových domov. Vtedy budete vedieť, že ste svoju nehnuteľnosť zverili do správnych rúk. Takže slovné spojenie „komplexnosť poistenia“ znamená množstvo faktorov a nie je to len nastavenie parametrov poistného krytia bytového domu, ale aj odborná pomoc s prípadnými poistnými udalosťami. Na toto kladiem veľký dôraz, nakoľko sa stretávame v praxi s tým, že kolegovia v našej brandži síce poistia bytový dom, ale rozsah poistného krytia je nedostatočný, sú stanovené nízke limity poistných rizík, ale aj samotnej ceny nehnuteľnosti alebo nevedia klientovi poradiť, ako postupovať v prípade škodovej udalosti.

Čo dodať záverom, poistný trh je veľmi rôznorodý a ponúka množstvo dobrých produktov v poistení bytových domov. Stačí si vybrať len ten správny, ktorý bude zohľadňovať hlavne tie Vaše potreby. Pokiaľ sa rozhodnete osloviť na spoluprácu našu firmu alebo si chcete nechať nezáväzne vypracovať porovnanie obsahu vašich poistných zmlúv, neváhajte nás osloviť či už prostredníctvom  e-mailovej komunikácie daniel.ferdinandy@insia.com, daniel.ferdinandy@agenturaferdinandy.com alebo telefonickej na čísle + 421 908 973 621. Ja, a môj tím sme vám k dispozícii.

Daniel Ferdinandy, konateľ Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.