Dňa  15. decembra vláda Slovenskej republiky prijala súbor ďalších opatrení v energetike, týkajúcich sa teplárenstva, plynárenstva a elektroenergetiky.

Prvé z nariadení sa týka limitovania nárastu cien tepla schválených alebo určených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).Podľa neho teplo pre domácnosti zásobované cez centrálne zásobovanie teplom (CZT) nemá zdražieť nikde na Slovensku o viac ako 15 %.

V zmysle nariadenia vlády č. 464/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla:

„Limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt podľa § 45j ods. 1 zákona sa od 1. januára 2023 ustanovuje vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2022 zvýšenej o 15 %. Limit nárastu ceny tepla sa uplatňuje na koncových odberateľov v bytových objektoch.“

Samotné nariadenie zároveň počíta s tým, že dodávateľ tepla pri uplatnení ceny zachová fixnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške schválenej úradom pre rok 2023 a variabilnú zložku schválenej ceny zníži na hodnotu, ktorá bude potrebná pre dodržanie 15-percentného limitu nárastu ceny.

Súčasne však vláda zaviedla aj fixný strop. Cena tepla dodaná regulovaným subjektom pre koncových odberateľov v bytových objektoch v roku 2023 podľa prijatého materiálu nemôže presiahnuť 199 eur / MWh vrátane DPH.

Nariadením vlády č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny boli určené a regulované zložky cien elektriny a plynu.

Nariadenie vychádza z nového inštitútu „krízovej regulácie,“ ktorý sa do legislatívy dostal  novelou zákona o energetike. Vláda nariadením určila maximálne ceny niektorých regulovaných položiek, ktoré vstupujú do koncových cien, ako aj výšku taríf pre domácnosti a ďalších vybraných odberateľov.

Úplne znenie nariadení nájdete tu :

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/464/vyhlasene_znenie.html

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/465/vyhlasene_znenie.html