19.4.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

V prípade, že majú manželia byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je postačujúce, aby sa schôdze/písomného hlasovania  zúčastnil len jeden z nich a tak aj jeden z nich hlasoval.

V zmysle § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka :

“Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.”

Rozhodovanie vo veciach bytového domu, teda starostlivosti o spoločné časti a zariadenia bytového domu sa považujú za bežné veci, a preto postačuje súhlas len jedného z nich.

Súhlas oboch by bol potrebný, ak síce hlasovali manželia ale byt je v ich podielovom spoluvlastníctve (teda nie v BSM) obaja v podiele 1/2.