13.5.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

“Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov, lodžií a tých terás, ktoré sú spoločnými časťami domu. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.”

V zmysle § 2  zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

k) prevádzkou činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu

l) údržbou činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu, ako aj odstránenie nedostatkov zistených servisnou kontrolou

Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia zákona mám za to, že likvidáciu ploštíc v bytovom dome, najmä ak ide o likvidáciu vo viacerých bytoch a spoločných častiach bytového domu možno financovať z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv a to najmä z dôvodu, aby sa zabezpečilo ich nerozšírenie do celého bytového domu a teda ide o udržanie aj spoločných častí a zariadení bytového domu v stave spôsobilom na riadne užívanie a prevádzku.