Vláda Slovenskej republiky na odporúčanie ústredného krízového štábu rozhodla dňa 13.9.2023 o zrušení mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s COVID-19, ktorá bola vyhlásená dňa 12.3.2020.

Mimoriadna situácia na Slovensku v súvislosti s COVID-19 sa zruší 15. septembra 2023 o 6:00 hod.

V súvislosti so zákonom č. 67/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov vláda využila možnosť v zmysle § 2 ods. 2 tohto zákona a ponechala v platnosti opatrenia, ktoré si vyžiadala ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia na Slovensku.

Pre správcov bytových domov, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a samotných vlastníkov je dobrou správou, že čoraz viac využívaná možnosť elektronického hlasovania v zmysle § 36f zákona č. 67/2020 Z. z. ostáva naďalej v platnosti,  keďže stále existuje dôvod na ďalšie uplatňovanie opatrenia zamedzujúce šíreniu ochorenia COVID-19.

Takýto výkon hlasovacieho práva bude možné uplatňovať najdlhšie do 31. decembra 2024, pretože sa predpokladá zavedenie takéhoto spôsobu hlasovania do právnej úpravy týkajúcej sa vlastníctva bytov a nebytových priestorov,  uviedlo ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Paragram 36f

(1) Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu  uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Vlastníci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronickom hlasovaní zastupovali. Výkon hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním musí byť vykonaný spôsobom,

  1. a) ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasť vlastníkov na hlasovaní,
  2. b) z ktorého je zrejmý a určitý prejav vôle každého z vlastníkov pri hlasovaní o konkrétnej otázke vylučujúci akúkoľvek zameniteľnosť,
  3. c) ktorý zabezpečí ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred neoprávneným zásahom.

 (2) Osoba, ktorá podľa osobitného predpisu zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, je povinná

  1. a) vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania,
  2. b) prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania.
  3. c) bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,
  4. d) uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky,
  5. e) zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým.

 

JUDr. Jana Guoth,  Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností