8.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky považované za spoločné zariadenie bytového domu, teda sú v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prípadné opravy sa v zmysle § 10 ods. 3 zákona hradia z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Ak by bola porucha vyslovene na radiátore tak je to na náklady vlastníka bytu, ak nie je v zmluve o výkone správy alebo v zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov dohodnuté niečo iné.