29.6.2023 JUDr. Jana Guoth, odborná konzultantka ZSaUN

Podľa môjho názoru účtovať poplatky týkajúce sa bytového domu nie je možné na psov alebo iné domáce zvieratá.

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

„ Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke. Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. Okrem služieb a prác, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi, sa za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru považuje najmä osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd.“

Pes, mačka a podobne nie  sú osoby, je to podľa mňa absurdné. Ak ide človek s bicyklom tak tiež možné robí viac bordelu ale neplatí zaň.

V zmysle § 14 a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

„ Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od oznámenia výsledku hlasovania, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu.15a) Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa potrebná väčšina podľa § 14b nedosiahne, rozhoduje na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome súd. „

Povedala by som, že toto je už ale krajné riešenie.

V prvom rade by som sa asi obrátila na správcu bytového domu, ktorý by sa mal k tomu postaviť tak, aby vlastníkov informoval, že takéto rozhodnutie nie je v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vzhľadom k tomu, že zákon sa nevzťahuje len na vlastníkov resp. nájomcov, teda na osoby, a nie na zvieratá.

Ďalšou možnosťou je aj podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá by mohla vo veci rozhodnúť, v prípade, že správca by tento poplatok reálne dal od predpisov.