8.7.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

Súčasne platná legislatíva nevylučuje aby boli nejaké práce v bytovom dome vykonávané vlastníkom alebo spoločnosťou, ktorú vlastní niektorý z vlastníkov.

Platí, že by mali byť dojednané čo najvýhodnejšie podmienky pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov. O účele použitia finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv rozhodujú vlastníci na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní. Tak isto to je pri výbere zhotoviteľa, ibaže by bola na výber zhotoviteľa riadne zvolená komisia alebo by mal takéto kompetencie riadne schválené predseda SVB.

V zmysle § 7b ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

………”Spoločenstvo môže vo vlastnom mene vymáhať plnenia povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa tohto zákona”.

V každom prípade, ak je v bytovom dome dlžník, predseda by mal v mene SVB tento dlh vymáhať dostupnými prostriedkami v závislosti aj od výšky dlhu.

O podaní návrhu na exekučné konanie musia v zmysle § 14b ods. 1 písm. o) zákona rozhodnúť vlastníci súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov. Tento návrh na hlasovanie by mal predložiť sám predseda.

Pri dlhodobom nekonaní to možno považovať za neplnenie si povinnosti predsedu.

Za neprítomných vlastníkov môže na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní hlasovať len ten, kto bol v zmysle § 14 ods. 4 zákona riadne splnomocnený, a teda na splnomocnení je úradne overený podpis, má zákonom stanovené náležitosti a vie sa splnomocnením preukázať.