22.5.2024, JUDr. Jana Guoth, odborný konzultant ZSaUN

V zmysel § 14b ods. 1 písm. i) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :

” Vlastníci bytov a nebytových priestorovo v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ak hlasujú o:

  1. i) preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a a opráv, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu disponovať s nimi.”

Na schválenie samotných prác je postačujúci súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov v dome.