31.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Riešenie situácie podaním trestného oznámenia na danú osobu bolo jednou zo správnych  možností, ktoré ste využili. Ako píšete, že vzhľadom na súčasnú situáciu (predpokladám, že máte na mysli pandemickú situáciu v krajine) sa nič nerieši, môžete v tomto prípade kontaktovať urgenciou príslušný Okresný úrad na ktorý bola vec postúpená asi ako prešetrenie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

Ďalšou z možností, ktorá je už ale radikálnejšia a ktorú poskytuje v zmysle § 11 ods. 5 zákon. č. 182/1993 Z.z.  je podať návrh na súd, aby z dôvodu sústavného narúšania pokojného bývania ostatných vlastníkov bytov a porušovania dobrých mravov v dome nariadil predaj predmetného bytu. Samozrejme bude na rozhodnutí súdu, aby posúdil či takéto správanie sa je dostačujúce na to, aby bol vykonaný takýto zásah do vlastníckeho práva tejto osoby.

Citujem :  § 11 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z. z.

Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.