8.8.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

To, že niekomu správcovstvo skončilo je dosť vážna vec, a či je to vážne, tak si môžete kľudne overiť v zozname správcoch. Každý správca bytového domu musí byť totiž zapísaný v zozname správcoch bytových domov. Príkladám stránku www.zoznamspravcov.sk, kde si to môžete kľudne overiť. Správca, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu správcov však musí vlastníkov o takejto skutočnosti informovať.

Na sprístupnenie informácii ohľadom bytového domu máte nárok v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Požiadajte správcu písomne aby Vám sprístupnil požadované informácie, pričom môžete použiť odkaz na nižšie uvedené § 11 ods. 6, v žiadosti skúste aj presnejšie definovať aké doklady chcete, aby vám boli predložené.

§ 11 ods. 6

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.