29.4.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Žiaľ, túto náhradu škody asi neuplatníte u nikoho. Áno, je pravda, že v zmysle platných noriem je určité obmedzenie, kde môže byť použitý polystyrén a kde musí byť nobasil. Je to v závislosti na vzdialenosti od elektrického vedenia a podobne. Pokiaľ to schvaľoval stavebný úrad… neviem či bolo vydané stavebné povolenie alebo ohlásenie, museli sa k tomu vyjadrovať aj príslušné inštitúcie, ako sú napríklad požiarnici. Ak toto prešlo všetko cez stavebný úrad, muselo to vyhovovať vtedajším platným normám. Správca určite nenesie zodpovednosť, vzhľadom k tomu, že nie každý správca disponuje takým personálnym vybavením ako sú projektant, stavebný dozor a podobne, ktorí sú tam odborne zdatní, aby niečo také vedeli posúdiť.

V zmysle § 11 ods. 6 zák. č. 182/1993 Z. z. vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie. Takže áno, môžete, nielen ako zástupca vlastníkov, ale ako vlastník.