28.5.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 14a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov písomné hlasovanie vyhlasuje rada v prípade spoločenstva. Predseda môže vyhlásiť písomné hlasovanie v prípade, ak to neurobila rada do 15 dní od doručenia jeho žiadosti. Takže už v tomto kroku mohlo nastať pochybenie zo strany predsedu. Ďalej overovatelia musia byť schválení na zhromaždení vopred. Či už ide o overovateľov schválených pre jedno písomné hlasovanie, alebo o overovateľov univerzálnych, a teda schválených pre viaceré písomné hlasovania do budúcna. Pokiaľ je to tak, ako píšete, došlo k porušeniu zákona č. 182/1993 Z. z. V zmysle § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. sa prehlasovaný vlastník môže domáhať na súde v lehote 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania, aby v predmetnej veci rozhodol, a teda napadnúť predmetné hlasovanie. Inak toto vaše právo zaniká. Keďže ide o zmenu zmluvy o spoločenstve. Pre jej záväznosť je v zmysle § 14a ods. 7 zák. č. 182/1993 Z. z. potrebný jej podpis osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. O tejto by ste tiež mali hlasovať.