27.7.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

V zmysle § 14a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov „Schôdzu vlastníkov vedie predseda alebo správca, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nerozhodli inak”.

V zmysle uvedeného schôdzu vlastníkov mal teda viesť prítomný predseda, keďže nebolo vlastníkmi rozhodnuté inak.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyslovene nevylučuje aby bol predsedsajúci schôdze aj overovateľom v zmysle § 14a ods. 5 zákona ale zmyslom overovateľov je aby overili, že v zápisnici je spísané všetko tak ako to reálne na schôdzi vlastníkov prebehlo, čo logicky znamená, že by predsedajúci, zapisovateľ a overovatelia nemali byť rovnaké osoby. Kedže na schôdzi vlastníkov bol dostatočný počet vlastníkov na to, aby každú funkciu zastávala ina osoba, mám za to, že takéto konanie nebolo správne.

Paragraf 14 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše správca, predseda, člen rady, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a podpíšu ju overovatelia. Prílohou zápisnice je originál prezenčnej listiny alebo hlasovacej listiny s priloženými splnomocneniami a vyjadrenie overovateľa, ktorý ju odmietol podpísať. Zápisnica musí obsahovať najmä:

  1. a) termín a miesto konania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
  2. b) odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu,
  3. c) znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,
  4. d) iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov,
  5. e) otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,
  6. f) meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov.