26.3.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Zmluva o výkone správy je pre vás záväzná počnúc dňom nadobudnutia vlastníctva k bytu, a teda rozhodnutím katastrálneho úradu o povolení vkladu, vo vašom prípade 5.3.2021. Správca vám zmluvu mohol kľudne do e-mailu poslať aj v 11/2020, to ste však ešte vlastníkom neboli a teda záväzná pre vás nemohla byť.

Je potrebné si ale aj uvedomiť, že v zmysle paragrafu 8a ods. 7 zákona o vlastníctve: Nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome zaväzujú aj právne úkony týkajúce sa domu, spoločných časti domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vykonané pred prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru (posledná veta).

V zmysle paragrafu 10 ods. 1 zákona vlastníctve sa preddavky do fondu oprav platia mesačne vopred a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti. Vo vašom príde od 1.4. 2021. Ale keďže sa platí mesiac vopred, tak vaša povinnosť zaplatiť vzniká prvýkrát  v 3/2021.

Úhrady za plnenia sa uhrádzajú v zmysle paragrafu 10 ods. 6 zákona o vlastníctve mesačne vopred. Mesačne vopred od kedy ste nadobudli vlastníctvo k bytu. Je potrebné ale určite kontaktovať správcu, aby vám vystavil mesačný zálohový predpis a oboznámil vás o spôsobe a splatnosti platby.