21.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Obsah hlasovacej listiny upravuje § 14a ods. 4 zák. č. 182/1993 Z.z. . Zákon neustanovuje v súvislosti s ochranou osobných údajov, aby bol pre každého vlastníka vyhotovený samostatný hlasovací hárok. Písomné hlasovanie je vždy vyhlásené na určitý dátum alebo na pár dní (napr. 13-15.2). Áno v tomto termíne, by mali overovatelia obíjsť všetkých vlastníkov, ktorý sa samozrejme zdržiavajú v bytovom dome v tomto termíne. Nepredpokladám, že overovatelia cestujú za niekym kto je odcestovaný.  Ak niekto byt neužíva alebo je odcestovaný v tomto termíne tak proste nehlasuje – hlas je neplatný. S karanténou je to no v tejto dobe komplikované, je už len na konkrétnych ľuďoch či sa hlasovania zúčastnia alebo nie.

Konkrétny spôsob písomného hlasovania a teda, či sa podpisy zbierajú po bytoch, alebo chodia vlastníci k správcovi, alebo je listina umiestnená niekde v spoločných priestoroch by mal byť upravený pre každý bytový dom v Zmluve o výkone správy ako spôsob obvyklý pre hlasovanie v danom bytovom dome.

Tí dvaja zástupcovia vlastníkov, ktorí chodia s hlasovacou listinou ako uvádzate, by mali byť vopred na schôdzi zvolení overovatelia.

§ 14a ods. 4 Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú úplné znenie schvaľovaného návrhu, otázky označené poradovými číslami, termín hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, jeho súhlas alebo nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu hlasovania. Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca aspoň jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania za účasti dvoch overovateľov.

§ 14a ods. 2  Termín, miesto a program schôdze vlastníkov alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo oznámenie o písomnom hlasovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo písomnom hlasovaní musí byť doručené správcovi alebo predsedovi, ak sa ich rozhodovanie dotýka