21.1.2021 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Nie je to možné. Takéto rozhodovanie je zásahom do vlastníckeho práva, a nemá čo spoločné s rozhodovaním v zmysle zák. č. 182/1993 Z.z.

Zákon č. 182/1993 Z. z. vo svojej časti Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (§ 11) dokonca predpokladá existenciu takéhoto nájomného vzťahu v bytových domoch.

§ 11 ods. 1 Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy. Je povinný konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti a pri inom nakladaní s bytom a nebytovým priestorom v dome nerušil a neohrozoval ostatných vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.§ 11 ods. 10 Vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi podľa § 14b ods. 1 písm. s). Za tým účelom je správca alebo spoločenstvo povinné zverejniť domový poriadok na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.