7.12.2022 JUDr. Jana Guoth,  odborná konzultantka ZSaUN

Predpokladám, že v spoločenstve ide o nebytový priestor podľa § 2 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, a teda

„Nebytovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu5) ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu. „

V mnohých spoločenstvách si nebytový priestor, ktorý prenajímajú zamieňajú so spoločným priestorom domu.

Odvedená zrážková daň sa neodpočítava, ako u podnikateľských subjektov. Stále sa spoločenstvo ako právny subjekt musí riadiť tým, čo má vymedzené zákonom § 7b ods. 1 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Odporúča sa, aby daňové priznanie podalo každé SVB, aj keď nulové.

Tí ekonómovia, ktorý zabezpečujú ekonomickú činnosť v spoločenstvách to vedia, aj keď niekedy niektoré daňové úrady informujú, že to nie je potrebné, ak spoločenstvo nemá žiadne príjmy.

Príjmy zdaňované zrážkou sú taxatívne uvedené v § 43 zákona o dani z príjmov.